ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-08 12:50:18 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść urzędowa:
Udzielanie przedsiębiorcom licencji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek
Załączniki:
 1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem,
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.Sytuację finansową potwierdza się dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 50000 euro, w formie:
  1. rocznego sprawozdania finansowego,
  2. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym lub dostępnymi aktywami,
  3. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  4. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  5. własność nieruchomości.

  Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
   
 5. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 6. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej licencję - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - nr konta bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO BP S.A.).
Opłaty:
Opłata skarbowa:
 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 • 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej decyzję – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (opłata skarbowa - nr konta bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO BP S.A.  ).
Opłata administracyjna:
 1. Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: od 2 do 15 lat - 800 zł, powyżej 15 do 30 lat - 900 zł, powyżej 30 do 50 lat - 1000zł.
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).
 
Termin odpowiedzi:
 • Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r. poz. 916).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
 
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16

Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  adres e-mail:
 • Joanna Martul
  adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Szyrwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Szyrwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 11:27:34
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 12:50:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 10:57:11
Artykuł był wyświetlony: 1305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu