ˆ

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestracja i zmiana danych ośrodka

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-24 12:43:50 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść urzędowa:
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów, zmiana danych, skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek
 2. Dowód osobisty (do wglądu)
 3. Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela
 4. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpis do rejestru - w przypadku dokonywania zmiany zakresu szkolenia.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
"Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami".
Oświadczenie powinno również zawierać:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Zmiana danych w rejestrze:
 1. Wniosek
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć informację o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. Zakres danych obejmuje:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
 3. numer (NIP) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 4. numer (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 5. oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
 6. adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
 7. zakres prowadzonego szkolenia;
 8. imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
 9. numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.
Złożenie wniosku o zmianę danych w ewidencji nie stanowi wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych.
 
Opłaty:
Opłata administracyjna:
 • 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • 500 zł za zmianę zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców.
   
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie :
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank)
 
Opłata skarbowa:
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawiony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.
 
Termin odpowiedzi:
 • Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018 r. poz. 646).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327).
 
Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
 
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16

Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  adres e-mail:
 • Joanna Martul
  adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Szyrwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Szyrwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 12:43:50
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-24 12:43:50
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 09:42:53
Artykuł był wyświetlony: 1007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu