ˆ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 15:17:52 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, reprezentowane przez Starostę Olsztyńskiego, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: ).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: ).
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b). Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a), np. w celu usprawnienia kontaktu (formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: systemu służącego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, systemu finansowo – księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:
   
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (formularz oświadczenia o cofnięciu zgody).
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.
   
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu