ˆ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 15:17:52 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Informujemy, że:
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521 05 00, e-mail:
 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
(e-mail: )
 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, prowadzenia działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacji imprez, realizacji projektów edukacyjnych, czy stypendialnych.
 
4. Kategorie danych w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy dotyczą np.: Pana/Pani imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, danych dotyczących: nieruchomości, pojazdów, posiadanego prawa jazdy, numeru telefonu, adresu e-mail.
 
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: systemu służącego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, systemu finansowo – księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.
 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
7. Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).
 
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania,
  • do sprostowania,
  • do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do sprzeciwu.
Jednakże korzystanie z niektórych praw w trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być ograniczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
11. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pana/Pani. Możemy je również otrzymywać z innych źródeł, w szczególności od podmiotów zobowiązanych do ich przekazania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
12. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów przetwarzania danych. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail), ich nie podanie nie będzie skutkowało brakiem możliwości osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże może to utrudnić np. komunikację.
 
13. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Szczegółowe informacje dotyczace poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w poniższych odnośnikach:
 
W zakresie zadań Wydziału Geodezji
W zakresie zadań Wydziału Budownictwa i Inwestycji
W zakresie zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
W zakresie pracy Wydziału Gospodarowania Środowiskiem
W zakresie zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
W zakresie zadań Rzecznika Praw Konsumenta
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu