ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe Rodzaj świadczonego poradnictwa
1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olsztynie oraz Punkty konsultacyjne w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Olsztynku 10-516 Olsztyn, Pl. Bema 5, SEKRETARIAT - 89 527-03-46 e-mail: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, oligofrenopedagogiczne
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny BISKUPIEC – tel. 89 715-21-67 ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny OLSZTYNEK – tel. 89 519-23-08 ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny BARCZEWO – tel. 89 514-85-25 ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny DOBRE MIASTO – tel. 89 615-19-35 ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto
BARCZEWO
2. Klub Integracji Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5, tel/fax 89 514-97-98, prawne, psychologiczne, wsparcie dla osób współuzależnionych
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Urząd Miejski 11-010 Barczewo, ul. Plac Ratuszowy 1, tel 89 514-84-39 prawne
BISKUPIEC
4. Ośrodek Wsparcia Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4, tel.89 715-26-62, email: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 tel. 89 715-62-23 psychiatryczne psychologiczne
6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu Stowarzyszenie 11-300 Biskupiec ul.Gdańska 1 tel.89 715 42 01 logopedyczne
JEZIORANY
7. Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. Uzależnień i przeciwdziałania przemocy Gmina Jeziorany 11 – 320 Jeziorany, ul.Kajki 20 tel. 89 718 11 33 terapeutyczne, rodzinne
GIETRZWAŁD
8. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Gmina Gietrzwałd ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd tel. 600-920-184 psychoterapia uzależnień
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, Tel. 89 524 19 09, 89 52419 25 gopsgietrzwald.pl poradnictwo indywidualne i rodzinne
DOBRE MIASTO
10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście Gmina Dobre Miasto 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 3 tel.89 616 12 70 rodzinne, prawne
JONKOWO
11. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11, tel./fax 89 512-92-10, 89 523-77-64 psychologiczne, prawne
KOLNO
12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie Gmina Kolno Kolno 38 11-311 Kolno tel. 89 716 32 93 poradnictwo indywidualne i rodzinne
OLSZTYNEK
13. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA Stowarzyszenie 11-015 Olsztynek, ul. Niepodległości 19, tel./fax 89 519-44-16, e- mail: Wsparcie na rzecz osób potrzebujących w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i zdrowotnej polegającej na realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, integracji społecznej, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka.
14. Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 19, nr tel/fax 89 519-26-94, e-mail: , http://olsztynek.naszops.pl/ porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapia
15. Punkt Konsultacyjny dla Osób Współuzależnionych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 19, nr tel/fax 89 519-26-94, e-mail: http://olsztynek.naszops.pl/ porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapia
16. Punkt konsultacyjno- terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą domową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 19, nr tel/fax 89 519-26-94, e-mail: http://olsztynek.naszops.pl/ porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapia
17. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i nadużywających środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 19, nr tel/fax 89 519-26-94, e-mail: http://olsztynek.naszops.pl/ porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapia
ŚWIĄTKI
18. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy w Świątkach Urząd Gminy w Świątkach 11-008 Świątki 87, tel.(89)616-98-90 fax (89)616-98-22 poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne
OLSZTYN
19. Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I, tel.:89 521-04-53, e-mail: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne
20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie Urząd Miasta w Olsztynie 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61 A Tel. 89 534 04 14 Informacje i zapisy: poniedziałek – Czwartek 7.45 – 15.15
21. Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy domowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 10-175 Olsztyn, ul. Bałtycka 65, tel/fax 89 544 38-00/11 e- mail: porady prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie
22. Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” w Olsztynie Stowarzyszenie 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45, Tel. 600 067 780 Poradnia Rodzinna: Poradnictwo psychologiczne, dydaktyczne zakresie
23. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” w Olsztynie Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego 10-046 Olsztyn , ul. Niepodległości 85, tel. 89 534-99-55 Świetlica środowiskowa Dom Dziennego pobytu „ARKA”: poradnictwo psychologiczne i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje w środowisku, pomoc socjalna, wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc w nauce, dożywianie
24. Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” w Olsztynie Stowarzyszenie 10-519 Olsztyn, ul. Mazurska 13B tel. 663-470-960 Świetlica środowiskowa, poradnictwo psychologiczne i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje w środowisku, pomoc socjalna, wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc w nauce, dożywianie
25. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Organizacja Pożytku Publicznego 10-691 Olsztyn, ul. Panasa 1A, tel. 89 526-95-49 Pomoc materialna i dożywianie, działalność opiekuńczo-wychowawcza, zajęcia reedukacyjno- resocjalizacyjne
26 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Organizacja Pożytku Publicznego 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37a, tel./fax. 89 527-57-11 www.sow.olsztyn.pl Pomoc socjologiczna, psychologiczna Konsultacje wychowawcze
27. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 10-225 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535-77-78 fax. 89 535-77-80 pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna i prawna działalność
28. Punkt Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk w Olsztynie MZPiTU w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyna 10-900 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 36, tel. 89 533-58-22 kom. 693-458-014 pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy fizycznej,emocjonalnej, seksualnej; indywidualne lub grupowe spotkania psychoedukacyjne skierowane do dzieci krzywdzonych w celu podniesienia ich umiejętności psychospołecznych oraz do rodziców w celu podnoszenia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych; podejmowanie i monitorowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia dziecka, w celu ochrony go przed krzywdzeniem.
29 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Poradnia Psychologiczna Ul. Zołnierska 18 10-561 Olsztyn Tel. 89 539 34 55 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, zachowania behawioralne, zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną somatoform, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.
30 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Poradnia ZdrowiaPsychicznego dla Dorosłych; Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży; al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn Tel. 89 678 53 53 Poradnictwo medyczne, psychologiczne, psychiatryczne

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem dyżurów:

 
GMINA BARCZEWO
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE
Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42
Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
 
GMINA OLSZTYNEK
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU
Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
1) Instytut Praw Obywatelskich, z siedzibą: 10-089 Olsztyn, ul. Rymkiewicza 4,
2) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4
Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 8.30–12.30
godz. 12.30–16.30
godz. 12.30–16.30
godz. 12.30–16.30
godz. 12.30–16.30
 
GMINA STAWIGUDA
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
1) Instytut Praw Obywatelskich, z siedzibą: 10-089 Olsztyn, ul. Rymkiewicza 4,
2) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4
Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 13.00–17.00
godz. 8.00–12.00
godz. 8.00–12.00
godz. 8.00–12.00
godz. 8.00–12.00
 
GMINA BISKUPIEC
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU
SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
 
GMINA DOBRE MIASTO
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 3, pokój Nr 3 (I piętro)
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
 
RZECZNIK FINANSOWY
 
22 333 73 28 – sprawy związane z ubezpieczycielami – czynne w godz. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.
 
22 333 73 25 – sprawy związane z bankami i innymi podmiotami rynku kapitałowego – czynne w godz. 8.00–12.00, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek oraz w godz. 8.00–15.00 w środę.
 
22 333 73 26 lub 22 333 73 27 – sprawy związane z OFE lub innymi forma-mi oszczędzania na emeryturę (PPE, IKE, IKZE)
 
– czynne w godz. 11.00–15.00 od poniedziałku do piątku.
 
Połączenie płatne (według stawek operatora)
 
Dane teleadresowe
 
Rzecznik Finansowy
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
https://rf.gov.pl
 
Tą drogą udzielane są podstawowe informacje i wyjaśnienia dotyczące problemów klientów z instytucjami finansowymi. W wielu wypadkach tylko na podstawie rozmowy eksperci są w stanie ocenić, czy klient ma szansę na wygraną w sporze z instytucją finansową i podpowiadają możliwe rozwiązania, np. złożenie oficjalnej skargi do Rzecznika Finansowego.
 
 
801 440 220 – INFOLINIA KONSUMENCKA
 
(22) 290 89 16
 
Połączenie płatne (zgodnie z taryfą operatora).
 
Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów.
 
Dane teleadresowe
 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
www.konsumenci.org
e-mail: www.facebook.com/konsumenci
 
Infolinia Konsumencka finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa
www.uokik.gov.pl
 
Telefoniczną poradę prawną mogą uzyskać konsumenci, czyli osoby fizyczne, które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy. Nie udzielamy porad przedsiębiorcom (np. sprzedawcom) ani profesjonalistom (np. prawnikom).
 
W jakie dni i w jakich godzinach czynny jest telefon?
W dni powszednie w godzinach 8.00–18.00.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Olsztyn
 
Starostwo Powiatowe Olsztyn
10-516 Olsztyn
Pl. Gen. Józefa Bema 5
Tel.: (089) 523 28 89; fax: (089) 527 24 14
Email:
 
 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

ul. Kopernika 29 10-512 Olsztyn
tel. 89 527 42 75
fax 89 533 96 48
 
godziny otwarcia:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie
10-959 Olsztyn
Pl. Konsulatu Polskiego 4
 
Infolinia ZUS Olsztyn
(22) 560 16 00* z telefonów stacjonarnych i komórkowych
* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym
 
godziny otwarcia: 
Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Krajowa Informacja Podatkowa prowadzona przez Ministerstwo Finansów
 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
 
Infolinia:
Z tel. stac.: 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330
www.kip.gov.pl
 
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn
tel.: (89) 534 49 44
fax: (89) 534 32 20 lub (89) 539 97 33
e-mail: 
 
ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn
tel.: (89) 532 40 00
fax: (89) 532 40 01
e-mail: 
 
Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek 7:15 do 15:15
 
 
 
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
Informacyjna infolinia obywatelska 
800 676 676
 
Można zadzownić:
w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
 
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Biuro Rzecznika Praw Dziecka:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
e-mail: 
INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA
800 190 590
 
Dane teleadresowe
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 532 - 82 - 50
fax (22) 532 - 82 - 30
 
www.bpp.gov.pl
 
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta skierowana jest do wszystkich obywateli, a w szczególności do pacjentów.
 
W jakie dni i w jakich godzinach czynny jest telefon?
 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–21.00.
 
 
9439 – Informacja Medyczna (całodobowa i ogólnopolska)
 
Rzecznik Praw Pacjenta przy Warmińsko-Mazurskim
Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK. 10.00-18.00 wt-pt. 8.00-16.00
10-561 OLSZTYN
ul. Żołnierska 16 tel. 089 539 97 93
 
 
RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
 
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50

Przyjęcia interesantów w Biurze:
Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ)
Telefony informacyjne dla pacjentów w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
 
800 392 976 – INFOLINIA
 
22 572 60 42 – infolinia
 
Informacja na temat wszystkich infolinii NFZ, w tym bezpłatnych Infolinii Kolejkowych w poszczególnych województwach, znajdują się na stronie internetowej:
http://nfz.gov.pl/kontakt/infolinie-nfz/
 
Strona internetowa:
http://www.nfz.gov.pl/
 
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16,  10-561 Olsztyn
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-18.00 – Sala obsługi, Sekcja Skarg i Wniosków;
8.00-16.00 – inne działy
od wtorku do piątku - 08.00-16.00
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa
tel.: (+48 22) 250 63 25
fax : (+48 22) 250 63 60 
 
e-mail :
www :www.parpa.pl
 
Pogotowie "Niebieska Linia" PARPA
Od 1 stycznia 2017 roku, działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - zgodnie ze zobowiązaniami agencji oraz zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania - jest dostępny przez całą dobę.
Numer telefonu 800-12-00-02
 
Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - poniedziałki w godz. 13.00- 15.00  
 
Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim - poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
 
Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim - wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
 
Konsultacje prawne - poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50),
                                   środa   godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
 
Konsultacje dla przedstawicieli służb - środy godz. 10.00-13.00 (tel. 22/250-63-12)
 
Porady e-mailowe - 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Szulc Data wytworzenia informacji: 2018-12-31
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Szulc Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 10:22:12
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 11:25:59
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-01-03 07:50:48
Artykuł był wyświetlony: 860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu