ˆ

Przetwarzanie Danych Osobowych w celu prowadzenia postępowań administracyjnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - prowadzenie postępowań administracyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO,
 
informujemy że:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowania czynności urzędowych, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  Szczególną podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy stanowiące podstawę prawną rozpoznania sprawy stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego.
  W przypadku przetwarzania Pana/Pani szczególnych danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
   
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: instytucje i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
   
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
   
 6. w trakcie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, w zakresie prze­twarzania danych osobowych. Korzystanie z ww. uprawnień nie dotyczy prowadzonego postępo­wania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks postępowania administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy spro­stowania realizowany jest w oparciu o zasady k.p.a.;
   
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (oświadczenie o cofnięciu zgody lub odpowiednio oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych);
   
 8. w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 9. w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych może być nierozpoznanie sprawy. Niepodanie określonych danych może również mieć wpływ na przebieg postępowania oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego;
   
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 10:49:00
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 10:50:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2020-01-22 14:19:46
Artykuł był wyświetlony: 1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu