ˆ

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dyrektor
Zbigniew Załuski
tel. (0-89) 521 05 57
W sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń wszelkie informacje należy przekazywać
do Miejsko - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Niepodległości 16

tel. 998
tel./fax. (0-89) 522 24 11 do 13
tel. 0 603 777 858

Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego
tel. (0-89) 521 05 57, 521 05 47, 521 05 00 w godzinach pracy Starostwa
fax. (0-89) 527 24 14, 521 05 01

tel. 0 660 411 509 po godzinach pracy Starostwa

 
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy realizacja następujących zadań:
 1. współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami w ramach zwierzchnictwa ogólnego,
 2. opiniowanie projektu budżetu w działach obrona narodowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 3. koordynowanie zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 4. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony przed powodzią,
 5. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 6. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 7. organizacja systemu łączności na potrzeby Starosty w sytuacjach kryzysowych,
 8. organizowanie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego ościennych powiatów,
 9. koordynowanie działań antykryzysowych po zaistnieniu zdarzeń kryzysowych na obszarze powiatu,
 10. współpraca ze służbami, strażami, pogotowiem ratunkowym i szpitalami w celu przygotowania odpowiednich procedur działania po zaistnieniu sytuacji kryzysowych,
 11. obsługa administracyjno-biurowa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
 12. sprawowanie nadzoru nad sprawami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 13. sprawowanie nadzoru nad szkoleniami z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 14. nadzór nad opracowaniem gminnych planów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 15. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i aktualizowaniem instrukcji przeciwpożarowej oraz szkoleniem pracowników w tym zakresie,
 16. kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przez gminy,
 17. kierowanie i koordynowanie przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,
 18. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu obrony cywilnej,
 19. organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
 20. uczestniczenie w procesie zabezpieczenia ewakuacji,
 21. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 22. koordynowanie przygotowania warunków wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez teren powiatu (HNS),
 23. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania starostwa na stanowiskach kierowania,
 24. opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne państwa,
 25. opracowanie i aktualizowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie powiatu w przypadku zdarzenia radiacyjnego,
 26. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie systemu stałych dyżurów w powiecie,
 27. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej oraz zabezpieczenie odpowiednich sił i środków do jej sprawnego przeprowadzenia,
 28. opracowanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego starostwa na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 29. koordynowanie oraz organizowanie współpracy i współdziałania z urzędami gmin w zakresie realizacji wspólnych zadań obronnych,
 30. reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny radnych i pracowników starostwa,
 31. podejmowanie działań lub przekazywanie informacji kompetentnym organom w przypadku uzyskania wiadomości o znalezieniu porzuconego statku powietrznego lub jego szczątków, realizacja współdziałania w razie zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego,
 32. współudział w popularyzacji idei doskonalenia umiejętności skutecznego ratowania zdrowia i życia w sytuacjach nagłego zagrożenia,
 33. przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń kadry kierowniczej i pracowników starostwa oraz pracowników urzędów gmin i innych powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu kompetencji wydziału,
 34. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu na podstawie sprawozdań i informacji uzyskanych od Komendanta Policji - dotyczących istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 35. przygotowywanie projektów wystąpień Starosty do właściwego Komendanta Policji dotyczących przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 36. przygotowywanie rozstrzygnięć wynikających z konieczności ograniczania obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika, nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 37. współdziałanie z placówkami PCK, WOPR i innych instytucji w zakresie niesienia pomocy i ratunku,
 38. obsługa administracyjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku, kontrola realizacji zadań obronnych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.
 39. organizowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze Powiatu.
w zakresie ochrony informacji niejawnych Wydział wykonuje następujące zadania:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Kancelaria Tajna,
 2. zapewnienie ochrony stanowiska teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na dwa trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Janusz Soczewka Data wytworzenia informacji: 2009-06-22
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Soczewka Data wprowadzenia do BIP 2009-06-22 11:34:50
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 11:35:08
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-05-13 12:55:57
Artykuł był wyświetlony: 5999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu