ˆ

Zakres działania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakres działania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy realizacja zadań:
 
I. w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 1. pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie metadanych opisujących te zbiory i usługi,
 3. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 4. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgadnianie i udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do ich wykonania,
 5. weryfikowanie operatów technicznych wraz z nowymi lub zmodyfikowanymi zbiorami danych albo innymi materiałami stanowiącymi wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 6. uwierzytelnianie dokumentacji powstałej w wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, poprzez opatrzenie odpowiednimi klauzulami urzędowymi,
 7. prowadzanie ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 9. naliczanie i kontrolowanie dokonanych wpłat utrwalonych w Dokumencie obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz za uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej
 10. prowadzanie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
 11. odpłatne i nieodpłatne udostępnianie materiałów oraz udzielanie informacji dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w ramach prowadzenia punktu obsługi klienta,
 12. nadawanie właściwych klauzul udostępnianym materiałom zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 13. wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 14. wyliczanie i kontrolowanie wpłat uwidocznianych w Dokumencie Obliczenia Opłaty związanych z obsługą wniosków za udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu,
 16. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty,
 17. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, udostępnianiem oraz obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 18. prowadzenie programów i projektów dotyczących geodezji i kartografii,
 19. zakładanie osnów szczegółowych,
 20. prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 21. uczestniczenie przy pracach związanych z odbiorami zamówionych opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 22. przeprowadzanie postępowań scaleniowych oraz zagospodarowań poscaleniowych,
 23. prowadzenie wyjaśnień, interpretacji i opinii dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 24. sporządzanie zestawień i sprawozdań dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównego Geodety Kraju,
 25. sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących rodzaju i ilości spraw prowadzonych w Wydziale Geodezji dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 26. przygotowanie i wysłanie Zawiadomień o dokonanych zmianach do starostów sąsiednich powiatów w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów,
 27. wnioskowanie o dokonanie aktualizacji na stronie www lub BIP dotyczące spraw Wydziału Geodezji,
 28. porządkowanie i archiwizowanie wniosków o udostępnienie materiałów Zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 29. wyłączanie materiałów Zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazywanie do archiwum państwowego wyłączonych z zasobu materiałów.
II. w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
 1. aktualizacja i prowadzenie w systemie teleinformatycznym części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych w drodze decyzji administracyjnych oraz czynności materialno-technicznej, d1a przypadków określonych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. aktualizacja i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innej dokumentacji mogącej być podstawą zmian w bazie danych,
 3. prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii, w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną nakładającą obowiązek opracowania dokumentacji i geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zmiany zapisu w ewidencji gruntów i budynków formy dotyczącej użytkowania gruntów oraz numeracji i powierzchni działek,
 5. prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii zakończonych decyzją administracyjną nakładającą obowiązek udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali, a także udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki,
 6. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji, w przypadkach uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji i bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy aktualizacji informacji w ewidencji gruntów i budynków,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji użytków gruntowych i klasyfikacji gruntów,
 9. porządkowanie i archiwizowanie zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 10. udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego poprzez sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek, wypisów i wyrysów oraz wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
 11. udzielanie informacji poprzez wydawanie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych,
 12. odpłatnie i nieodpłatnie udzielanie informacji w oparciu o operat ewidencji gruntów i budynków w ramach prowadzenia punktu obsługi interesanta,
 13. uzgadnianie numeracji nowo projektowanych działek i ujawnianych w ewidencji budynków podczas wykonywania prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 14. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych egib,
 15. wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów/ i budynków,
 16. aktualizacja i prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 17. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 18. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,
 19. nadawanie właściwych klauzul dokumentom dla klientów indywidualnych i wykonawców prac geodezyjnych,
 20. porządkowanie i archiwizowanie wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
 21. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 22. prowadzenie komputerowej ewidencji sprzedaży za udostępnianie materiałów zasobu oraz sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 23. sporządzanie na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków powiatowych i gminnych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją
 24. sporządzanie na podstawie zbioru rejestru cen i wartości nieruchomości sprawozdań kwartalnych, półrocznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 25. sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących rodzaju i ilości spraw prowadzonych w Wydziale Geodezji dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
 26. sporządzanie zestawień i sprawozdań o katastrze nieruchomości, jego modernizacji, rejestrze cen i wartości nieruchomości dla Głównego Geodety Kraju,
 27. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków zarządzonej przez Starostę dla obszaru powiatu olsztyńskiego,
 28. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych zarządzoną przez Starostę,
 29. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 30. przyjmowanie i rozdzielanie wpływającej korespondencji i zleceń na wykonanie, wypisów, wypisów i wyrysów oraz wniosków,
 31. przygotowanie odpowiedzi na zapytania komorników sądowych, urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego oraz innych,
 32. rozpatrywanie wpływających wniosków, w tym przygotowanie kopii dokumentów w szczególności dotyczących badania stanów prawnych nieruchomości w oparciu o dowody zmian ewidencyjnych oraz materiały Zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 33. redagowanie pism i prowadzenie papierowej oraz mailowej korespondencji wychodzącej z Wydziału Geodezji związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, udzielaniem informacji, wysyłaniem materiałów zasobu pod wskazany adres,
 34. pozyskiwanie dokumentów oraz informacji od sądów, organów administracji i rządowej od jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji zadań.
 35. naliczanie i kontrolowanie dokonanych wpłat uwidocznionych w Dokumencie obliczenia opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 36. przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o dokonanych zmianach do organów podatkowych i podmiotów ewidencyjnych, gdy zmiana została dokonana na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 37. przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o dokonanych zmianach do wydziału ksiąg wieczystych, wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 38. porządkowanie i archiwizacja dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
III. w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
 1. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uzgodnienie projektu,
 2. sprawdzanie zgodności przedłożonej dokumentacji z wnioskiem o uzgodnienie,
 3. wyliczanie i kontrolowanie opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uwidocznionych w Dokumencie obliczenia opłaty,
 4. przygotowanie zawiadomień oraz poinformowanie o terminie narady koordynacyjnej,
 5. przygotowanie odpisów protokołu Narady Koordynacyjnej,
 6. rejestrowanie przebiegu uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w postaci numerycznej,
 7. przygotowanie dokumentacji do wydania Wnioskodawcy,
 8. prowadzenie ewidencji uzgodnionych dokumentacji projektowych,
 9. prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 10. udzielanie informacji w sprawach związanych z procesem koordynowania usytuowania projektowanych sieci,
 11. redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą,
 12. prowadzenie dokumentacji oraz aktualizowanie bazy danych GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) na podstawie danych i informacji zawartych w zgłoszeniu budowy lub w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 13. organizowanie Narad Koordynacyjnych,
 14. przewodniczenie Naradom Koordynacyjnym,
 15. współpracowanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu w zakresie działania narad koordynacyjnych,
 16. sporządzanie adnotacji na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem uzgodnienia.
IV. Zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu realizuje zadania wydziału w zakresie uzgodnionym z dyrektorem wydziału, po zatwierdzeniu przez Starostę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Winczura Data wytworzenia informacji: 2016-04-08
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Winczura Data wprowadzenia do BIP 2016-04-08 10:44:36
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-08 11:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-05-13 12:41:37
Artykuł był wyświetlony: 2558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu