ˆ

Sprzedaż mienia, najem, dzierżawa i użyczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż dz. 104 obr. Borki Wielkie, gm. Biskupiec

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-30 07:15:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Olsztyn, dnia 24 listopada 2016 r.
GN-I.6840.11.2016
O g ł o s z e n i e
 
Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), zarządzenia Nr 203 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)
 
OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
 
udziału 1/4 części w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Borki Wielkie, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 104 o powierzchni 0,3195 ha, użytek – Br-RIVb, dla której w Sądzie Rejonowym w Biskupcu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00004312/8.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem pałacu w złym stanie technicznym wymagającym kapitalnego remontu, o powierzchni użytkowej 516,75 m2 wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem A-902. Na działce gruntu zlokalizowany jest park wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1404.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec działka nr 104 znajduje się w terenie o kierunku zagospodarowania przestrzennego określonym jako tereny mieszkaniowe wraz z usługami podstawowymi.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Cena wywoławcza udziału 1/4 części w nieruchomości wynosi : 39 369,00 zł (słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), w tym :
- wartość udziału w gruncie - 10 288,00 zł
- wartość udziału w budynku - 29 081,00 zł.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Z uwagi na wpisanie pałacu i parku do rejestru zabytków nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 50% wylicytowanej ceny.
Istnieje możliwość nabycia pozostałych udziałów od współwłaścicieli nieruchomości.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 4 000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 2 stycznia 2017 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
 
Minimalna wartość postąpienia 400,00 zł (słownie : czterysta złotych).
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZINIE 1000
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE PLAC BEMA 5,
W POKOJU NR 204 (II piętro).
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne dane
z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących,
a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.
 
Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 106 oraz telefonicznie pod numerem (89) 523-28-86.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 30.11.2016 r. do 2.01.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Biskupcu, zamieszczeniu na stronach internetowych : Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Orłowska-Mach Data wytworzenia informacji: 2016-11-30
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Orłowska-Mach Data wprowadzenia do BIP 2016-11-30 07:15:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-30 07:15:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-30 07:25:10
Artykuł był wyświetlony: 1304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu