ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obr. 6, m. Olsztynek.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-30 07:55:26 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Olsztyn, dnia 26.10.2018 r.
GN-II.6840.6.2018
O g  ł  o  s  z  e  n  i  e
 
Zarząd Powiatu w Olsztynie
 
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W OBR. 6 MIASTO OLSZTYNEK, POWIAT OLSZTYŃSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:
 
Lp.
Oznaczenie według  ewidencji
gruntów
Numer księgi wieczystej
Cena wywoławcza nieruchomości
Wysokość
wadium
Minimalna
wartość
postąpienia
numer działki
pow.
(ha)
użytek
1.
149/1
0,1095
RV
OL1O/00075149/5
60 000,00 zł
+ 23% VAT
 
6 000,00 zł
 
 
600,00 zł
 
2.
149/2
0,1021
RV
OL1O/00075149/5
65 000,00 zł
+ 23%  VAT
6 500,00 zł
 
650,00 zł
 
3.
149/3
0,0822
RIVa
RV
OL1O/00075149/5
60 000,00 zł
 + 23%  VAT
 
6 000,00 zł
 
 
600,00 zł
 
4.
149/4
0,0822
RIVa
OL1O/00075149/5
60 000,00 zł
+ 23% VAT
6 000,00 zł
 
600,00 zł
 
 
Wyżej wymienione nieruchomości są niezabudowane, położone w peryferyjnej strefie Olsztynka, w południowej części miasta. Działki znajdują się na obrzeżach dzielnicy o zabudowie mieszkalnej niskiej intensywności, w pobliżu terenów kolejowych i ogródków działkowych. Dojazd ulicą Sienkiewicza o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej.
Na działce nr 149/1 znajduje się słup i napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Teren przedmiotowej działki jest niezagospodarowany, porośnięty trawą i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działka  ma kształt zwarty, regularny, trapezoidalny.
Działki nr: 149/2, 149/3 i 149/4 są niezagospodarowane, porośnięte krzakami głogu, zdziczałymi drzewami owocowymi i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny bądź zbliżony do prostokątnego.
W bezpośrednim zasięgu przedmiotowych nieruchomości znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina Olsztynek uwzględniła podłączenie  działek nr 149/1, 149/2, 149/3  i 149/4 do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które zostaną wybudowane przy realizacji zdania pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Olsztynku”. Po zrealizowaniu przez Gminę Olsztynek ww. inwestycji, istniejąca kanalizacja sanitarna biegnąca obecnie przez zbywane działki będzie nieczynna, przewidziana do ewentualnej likwidacji na koszt nabywcy.           
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek działki nr: 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 oznaczone są symbolem MN-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.
Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa  Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007,  z takim wyprzedzeniem aby w dniu 3 grudnia 2018 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku
1. na działkę nr 149/1 o godz. 900
2. na działkę nr 149/2 o godz. 1000
3. na działkę nr 149/3 o godz. 1100
4. na działkę nr 149/4 o godz. 1200
 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206. 
 
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się  ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające  ustrój  wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie  współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.
Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania,  zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Ostateczny termin  wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej  umowy przenoszącej własność.
Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500  oraz telefonicznie pod numerem  89/521-05-29.
Niniejsze  ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na  okres  od  30.10.2018 r.  do  30.11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych:
Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu