ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zmiana danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy wydanych przed 15 sierpnia 2013 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-08 12:45:30 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Treść urzędowa:
Przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 
Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie/Wniosek.

Załączniki:
 1. Dokumenty potwierdzające zmianę danych (oznaczenie, siedziba przedsiębiorcy);
 2. Wykaz pojazdów przy zmianie danych pojazdów;
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przy zmianie danych dotyczących bazy eksploatacyjnej;
 4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby przy zmianie osoby zarządzającej transportem drogowym;
 5. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby przy zmianie osoby zarządzającej;
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym  – przy zmianie osoby zarządzającej;
 7. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przy zmianie osoby zarządzającej;
 8. Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 – w przypadku zwiększenia liczby pojazdów zgłoszonych do licencji i ubiegania się o dodatkowy wypis z licencji;
Opłaty:
Opłata skarbowa:
 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 • 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej decyzję – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (opłata skarbowa - nr konta bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO BP S.A.. ).
Opłata administracyjna:
 • Opłata za zmianę licencji: 10 % od podstawy (podstawa za wydanie zezwolenia zpd: 1000zł).
 • Opłata za wydanie każdego wypisu przy zmianie licencji: 5% od podstawowej opłaty za wydanie zezwolenia zpd.
 • Opłata za wydanie każdego wypisu z licencji przy zwiększeniu taboru: 11 % od podstawy.
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).
 
Termin odpowiedzi:
 • 14 dni
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 51).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567).
Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
 
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16

Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  adres e-mail:
 • Joanna Martul
  adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Szyrwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Szyrwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-30 11:13:31
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 12:45:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 10:55:39
Artykuł był wyświetlony: 1445 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński