ˆ

Aktualności

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - prowadzenie postępowań administracyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO,
 
informujemy że:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowania czynności urzędowych, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  Szczególną podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy stanowiące podstawę prawną rozpoznania sprawy stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego;
  W przypadku przetwarzania Pana/Pani szczególnych danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
   
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: instytucje i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
   
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
   
 6. w trakcie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • żądania dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (oświadczenie o cofnięciu zgody lub odpowiednio oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych);
   
 8. w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 9. w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych może być nierozpoznanie sprawy. Niepodanie określonych danych może również mieć wpływ na przebieg postępowania oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego;
   
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   
 11. w przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich stosownych informacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 10:49:00
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 10:50:18
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-15 10:42:50
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA - realizacja przysługujących uprawnień z ZFŚS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z realizacją przysługujących Panu/Pani uprawnień z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
   
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
   
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: instytucjom przewidzianym przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym.
   
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
   
 7. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 8. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości.
   
 10. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 07:54:58
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 07:55:49
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 07:20:56
Artykuł był wyświetlony: 298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA - obsługa stażu/praktyki/wolontariatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   
 4. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
   
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: instytucjom przewidzianym przepisami prawa.
   
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu i starostw powiatowych;
   
 7. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 9. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia określonych wyżej w pkt. 3 celów.
   
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 07:52:15
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 07:52:33
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 07:21:21
Artykuł był wyświetlony: 244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA - wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie,
  Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Szczególną podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią przepisy:
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
    
 4. Inne dane osobowe (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 10 RODO) przekazane administratorowi z Pana/Pani inicjatywy np. dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające np. na przesłaniu administratorowi tych danych w dokumentach, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 1 lit. b RODO).
   
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: instytucjom przewidzianym przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym.
   
 7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu i starostw powiatowych;
   
 8. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 9. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 10. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w celu wykonywania usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia określonego wyżej celu. Podanie przez Pana/Panią innych danych (z wyjątkiem określonych w art. 10 RODO) jest dobrowolne.
   
 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 07:49:51
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 07:50:26
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-15 11:03:09
Artykuł był wyświetlony: 229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA - zatrudnienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   
 4. Inne dane osobowe (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 10 RODO) przekazane administratorowi z Pana/Pani inicjatywy będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające np. na przekazaniu administratorowi tych danych w dokumentach, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody w celu zatrudnienia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: instytucjom przewidzianym przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym.
   
 7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu i starostw powiatowych;
   
 8. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 9. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 10. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 §1, 3 i 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu zatrudnienia. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
   
 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 07:43:22
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 07:46:58
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 07:23:30
Artykuł był wyświetlony: 175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA - nabór

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   
 4. Inne dane osobowe (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 10 RODO) przekazane administratorowi z Pana/Pani inicjatywy będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające np. na przesłaniu administratorowi tych danych w dokumentach, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 1 lit. b RODO). Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody w celu naboru (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
   
 7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu naboru;
   
 8. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 9. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 10. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 §1 i 4 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
   
 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 07:40:14
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 07:40:55
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 07:24:20
Artykuł był wyświetlony: 170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet 2019

Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie Rb-NDS
Za I kwartał 2018
 
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Za I kwartał 2018
 
 

Budżet

Uchwała nr III/35/2019 Rady Powiatu w Olsztynie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Rutkowski Data wprowadzenia do BIP 2019-04-25 13:06:48
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-04-25 13:38:58
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-04-25 13:38:58
Artykuł był wyświetlony: 360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu