Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Informacja publiczna - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 
1.Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona.
2.Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
3.Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Starostwa w celu ponownego wykorzystywania następuje poprzez:
1)udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego,
2)przekazywanie na wniosek zainteresowanego o ponowne wykorzystywanie.
 
Ograniczenia w prawie do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu na zasadach określonych ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1243 z późn. zm.).
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 
1.Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 
1)nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego,
 
2)została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 
3)będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 
4)została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
2.Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.
3.Zainteresowani mogą składać wnioski w Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną na adresy wskazane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego –   http://bip.powiat-olsztynski.pl
 
Formularz wniosku o ponowne wykorzystywanie:
Załącznik MS WordZałącznik PDF
 
Termin załatwienia wniosku
 
1.Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
 
Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:
1.Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
2.Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
3.Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4.Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Powiatowi Olsztyńskiemu.
5.Powiat Olsztyński nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowi Olsztyńskiemu.
6.Powiat Olsztyński ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).
7.Powiat Olsztyński uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
8.Nakładając opłatę uwzględnia się:
1)koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili),
2)koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
3)inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).
 
Informacja dodatkowa
Szczegółowe zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu ponownego wykorzystywania określa zarządzenie Nr 49 Starosty Olsztyńskiego z dnia 9 września 2016 roku.