Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Procedura powołania kandydatów na biegłych

Ogłoszono przez Zbigniew Monkiewicz

Procedura powołania kandydatów na biegłych

§1.

Procedura powoływania kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego (zwana dalej „Procedurą”) określa szczegółowe zasady powoływania rzeczoznawców majątkowych jako biegłych w trybie art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) na potrzeby prowadzonych postepowań administracyjnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

§2.

Starosta Olsztyński zaprasza do współpracy rzeczoznawców majątkowych poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

§3.

Rzeczoznawca majątkowy musi spełniać następujące kryteria:

1) Posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postepowań administracyjnych, które dotyczyły w szczególności ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego lub odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości.

2) Wykazać się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych w w/w postępowaniach administracyjnych.

 

§4.

Rzeczoznawca majątkowy, który chce zostać wpisany na listę kandydatów na biegłych, składa następujące dokumenty:

1)Wniosek o wpis na listę kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.

  1. Dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
  2. Zaświadczenie potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych.

Powyższe zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku rzeczoznawców, którzy sporządzali w okresie ostatnich 3 lat w/w wyceny na zlecenie Starosty Olsztyńskiego.

  1. Kopię polisy potwierdzającej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

 

§5.

Dokumenty, o których mowa w §4, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub listownie w terminie wskazanym w zaproszeniu.

 

§6.

Komisja składająca się z Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz dwóch wskazanych przez niego pracowników dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego (zwanej dalej „Listą”) oraz sporządza protokół z tych czynności.

 

§7.

Za powołanie oraz pracę komisji odpowiada Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

§8.

W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, Komisja wyznaczy termin kandydatowi na biegłego na ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie wniosku o wpis na Listę.

 

§9.

Komisja sporządza Cennik ustalający wysokość wynagrodzenia netto za czynności biegłego, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury. Komisja dokonuje aktualizacji Cennika co dwa lata. Cennik zatwierdza Starosta Olsztyński. W szczególnych przypadkach (np. działki stanowiące jedną nieruchomość znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie i położone na terenie o identycznym przeznaczeniu, duża liczba podobnych działek itp.) dopuszcza się przeprowadzenie z Rzeczoznawcą negocjacji mających na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia.

 

§10.

O wpisie na Listę, odmowie wpisu oraz z niej wykreśleniu biegły zostanie poinformowany na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, bądź zaistnienia okoliczności uzasadniających wykreślenie z Listy.

 

§ 11.

Lista jest otwarta, jawna i publikowana będzie na stronie internetowej Urzędu, a także dostępna do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 12.

Rzeczoznawcy majątkowi, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym w zaproszeniu terminie, mogą ubiegać się o wpis na Listę w każdym czasie, poprzez złożenie dokumentów wymienionych w § 4.

 

§ 13.

Powoływanie kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Organu. W postanowieniu o powołaniu biegłego określony będzie szczegółowo przedmiot wyceny oraz podmiot finansujący sporządzenie operatu szacunkowego.

 

§ 14.

Biegły we własnym zakresie pozyskuje informacje i dokumenty niezbędne do wykonania operatu szacunkowego, w tym m.in. odpisy z ksiąg wieczystych lub wydruki z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, protokoły z oględzin nieruchomości podpisane przez właściciela nieruchomości (w przypadku odmowy podpisu – odpowiednia adnotacja biegłego), zaświadczenie właściwego organu o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej zapewnia zlecający wycenę. Oryginały lub kopie tych dokumentów będą stanowiły załącznik do operatu szacunkowego. Koszty niezbędne do wykonania opinii, w tym pozyskania w/w dokumentów, zostały wliczone w cenę podaną w Cenniku.

 

§ 15.

Organ zobowiązuje się do udostępnienia biegłemu, nieodpłatnie, wszelkich dokumentów niezbędnych, bądź pomocnych do sporządzenia opinii, będących w jego posiadaniu.

 

§ 16.

W przypadku czasowej przeszkody w przyjmowaniu obowiązków biegłego (choroba, wyjazd), biegły ma obowiązek pisemnego, bądź telefonicznego poinformowania o zaistniałej przeszkodzie oraz terminie jakim nie będzie mógł wypełniać zadań. W tym czasie nie będzie powoływany na biegłego.

 

§ 17.

Podstawą wykreślenia biegłego z Listy jest:

1) Rezygnacja z funkcji biegłego złożona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego.

2) Długotrwała (minimum 6 miesięcy) niezdolność do wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem czynności biegłego.

3) Utrata przez biegłego uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości bądź ich zawieszenie.

4) Trzykrotna odmowa wykonania operatu szacunkowego.

5) Trzykrotne nieterminowe ,nieusprawiedliwione sporządzenie operatów szacunkowych.

6) Trzykrotne nieterminowe udzielenie wyjaśnień w zakresie sporządzonych na potrzeby postępowań administracyjnych operatów szacunkowych.

7) Wykonywanie operatów szacunkowych z nienależytą starannością, zawierających błędy merytoryczne, formalne lub rachunkowe.

8) jedna negatywna opinia organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych w zakresie prawidłowości sporządzenia operatu, wykonanego w ramach postępowań administracyjnych.

 

§ 18.

Rezygnacja z wpisu na Listę nie ogranicza możliwości ponownego ubiegania się o wpis na Listę z zastrzeżeniem § 19.

 

§ 19.

Biegły wykreślony z Listy z przyczyn wymienionych w § 17 pkt 4-8 nie może ubiegać się o ponowny wpis na Listę.

 

§ 20.

Rezygnacja z wpisu na Listę lub wykreślenie biegłego z Listy nie ma wpływu na udział rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniach administracyjnych, w których został uprzednio powołany na biegłego.

 

§ 21.

Biegły sporządza operat szacunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie wskazanym w treści postanowienia o powołaniu biegłego. Na uzasadniony wniosek biegłego, termin ten może zostać wydłużony o 15 dni.

 

§ 22.

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie sporządza protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku pozytywnego odbioru operatu szacunkowego, biegły przedkłada rachunek/fakturę za usługę zgodnie z Cennikiem. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

§ 23.

W przypadku niedostarczenia operatu szacunkowego w terminie określonym w § 21 organ może ukarać biegłego na podstawie art. 88 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w razie niedostarczenia opinii na ostateczne wezwanie, organ może odwołać rzeczoznawcę majątkowego z funkcji biegłego w danym postępowaniu administracyjnym bez wynagrodzenia za czynności biegłego.

 

§ 24.

Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy jest zobowiązany do składania wyjaśnień odnośnie zarzutów złożonych przez strony postępowania o ustalenie odszkodowania w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 25.

W przypadku uchylenia decyzji odszkodowawczej przez organ II instancji bądź właściwy Sąd z uwagi na konieczność uzupełnienia sporządzonego w sprawie operatu szacunkowego, biegły dokona poprawy wyceny w oparciu o wytyczne wskazane przez wyżej wymienione organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wraz z wytycznymi.

 

§ 26.

W przypadku negatywnej oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, dokonanej na wniosek organu lub strony postępowania, biegły sporządzi nowy operat szacunkowy według wskazań w opinii, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

§ 27.

Na wniosek organu prowadzącego postępowanie biegły jest zobowiązany w ramach otrzymanego wcześniej wynagrodzenia, do potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia - art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

 

Załącznik nr 2 do Procedury

Cennik Starostwa Powiatowego w Olsztynie ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego, rzeczoznawcy majątkowego

Lp.

Opis przedmiotu wyceny

cena za działkę (netto)

1

ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

400,00 zł

2

ustalenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

400,00 zł

3

ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu szkód oraz utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w skutek wybudowania urządzeń

600,00 zł

4

ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek czasowego zajęcia nieruchomości

400,00 zł

5

wycena nieruchomości na inne potrzeby

500,00 zł