Procedura powołania kandydatów na biegłych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Starostwo Powiatowe - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wersja z dnia

Procedura powołania kandydatów na biegłych

Procedura powołania kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego

 

§1.

Procedura powoływania kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego (zwana dalej „Procedurą”) określa szczegółowe zasady powoływania rzeczoznawców majątkowych jako biegłych w trybie art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) na potrzeby prowadzonych postepowań administracyjnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

§2.

Starosta Olsztyński zaprasza do współpracy rzeczoznawców majątkowych poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

§3.

Rzeczoznawca majątkowy musi spełniać następujące kryteria:

 1. Posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postepowań administracyjnych, które dotyczyły w szczególności ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego lub odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości.
 2. Wykazać się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych w w/w postępowaniach administracyjnych.

 

§4.

Rzeczoznawca majątkowy, który chce zostać wpisany na listę kandydatów na biegłych, składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis na listę kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.
 2. Dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
 3. Zaświadczenie potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych.

Powyższe zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku rzeczoznawców, którzy sporządzali w okresie ostatnich 3 lat w/w wyceny na zlecenie Starosty Olsztyńskiego.

 1. Kopię polisy potwierdzającej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

 

§5.

Dokumenty, o których mowa w §4, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub listownie w terminie wskazanym w zaproszeniu.

 

§6.

Komisja składająca się z Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz dwóch wskazanych przez niego pracowników dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego (zwanej dalej „Listą”) oraz sporządza protokół z tych czynności.

 

 

§7.

Za powołanie oraz pracę komisji odpowiada Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

§8.

W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, Komisja wyznaczy termin kandydatowi na biegłego na ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie wniosku o wpis na Listę.

 

§9.

Komisja sporządza Cennik ustalający wysokość wynagrodzenia netto za czynności biegłego, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury. Komisja dokonuje aktualizacji Cennika co dwa lata. Cennik zatwierdza Starosta Olsztyński.

W szczególnych przypadkach (np. działki stanowiące jedną nieruchomość znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie i położone na terenie o identycznym przeznaczeniu, duża liczba podobnych działek itp.) dopuszcza się przeprowadzenie z Rzeczoznawcą negocjacji mających na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia.

 

§10.

O wpisie na Listę, odmowie wpisu oraz z niej wykreśleniu biegły zostanie poinformowany na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, bądź zaistnienia okoliczności uzasadniających wykreślenie z Listy.

 

§ 11.

Lista jest otwarta, jawna i publikowana będzie na stronie internetowej Urzędu, a także dostępna do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 12.

Rzeczoznawcy majątkowi, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym w zaproszeniu terminie, mogą ubiegać się o wpis na Listę w każdym czasie, poprzez złożenie dokumentów wymienionych w § 4.

 

§ 13.

Powoływanie kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Organu. W postanowieniu o powołaniu biegłego określony będzie szczegółowo przedmiot wyceny oraz podmiot finansujący sporządzenie operatu szacunkowego.

 

§ 14.

Biegły we własnym zakresie pozyskuje informacje i dokumenty niezbędne do wykonania operatu szacunkowego, w tym m.in. odpisy z ksiąg wieczystych lub wydruki z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, protokoły z oględzin nieruchomości podpisane przez właściciela nieruchomości (w przypadku odmowy podpisu – odpowiednia adnotacja biegłego), zaświadczenie właściwego organu o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej zapewnia zlecający wycenę.

Oryginały lub kopie tych dokumentów będą stanowiły załącznik do operatu szacunkowego.

Koszty niezbędne do wykonania opinii, w tym pozyskania w/w dokumentów, zostały wliczone w cenę podaną w Cenniku.

 

§ 15.

Organ zobowiązuje się do udostępnienia biegłemu, nieodpłatnie, wszelkich dokumentów niezbędnych, bądź pomocnych do sporządzenia opinii, będących w jego posiadaniu.

 

§ 16.

W przypadku czasowej przeszkody w przyjmowaniu obowiązków biegłego (choroba, wyjazd), biegły ma obowiązek pisemnego, bądź telefonicznego poinformowania o zaistniałej przeszkodzie oraz terminie jakim nie będzie mógł wypełniać zadań. W tym czasie nie będzie powoływany na biegłego.

 

§ 17.

Podstawą wykreślenia biegłego z Listy może być:

 1. Rezygnacja z funkcji biegłego złożona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Długotrwała (minimum 6 miesięcy) niezdolność do wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem czynności biegłego.
 3. Utrata przez biegłego uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości bądź ich zawieszenie.
 4. Trzykrotna odmowa wykonania operatu szacunkowego.
 5. Trzykrotne nieterminowe ,nieusprawiedliwione sporządzenie operatów szacunkowych.
 6. Trzykrotne nieterminowe udzielenie wyjaśnień w zakresie sporządzonych na potrzeby postępowań administracyjnych operatów szacunkowych.
 7. Wykonywanie operatów szacunkowych z nienależytą starannością, zawierających błędy merytoryczne, formalne lub rachunkowe.
 8. Dwóch negatywnych opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych w zakresie prawidłowości sporządzenia operatu, wykonanego w ramach postępowań administracyjnych.

 

§ 18.

 

Rezygnacja z wpisu na Listę nie ogranicza możliwości ponownego ubiegania się o wpis na Listę z zastrzeżeniem § 19.

 

§ 19.

Biegły wykreślony z Listy z przyczyn wymienionych w § 17 pkt 4-8 nie może ubiegać się o ponowny wpis na Listę.

 

§ 20.

Rezygnacja z wpisu na Listę lub wykreślenie biegłego z Listy nie ma wpływu na udział rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniach administracyjnych, w których został uprzednio powołany na biegłego.

 

§ 21.

Biegły sporządza operat szacunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie wskazanym w treści postanowienia o powołaniu biegłego. Na uzasadniony wniosek biegłego, termin ten może zostać wydłużony o 15 dni.

 

§ 22.

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie sporządza protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku pozytywnego odbioru operatu szacunkowego, biegły przedkłada rachunek/fakturę za usługę zgodnie z Cennikiem. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

§ 23.

W przypadku niedostarczenia operatu szacunkowego w terminie określonym w § 21 organ może ukarać biegłego na podstawie art. 88 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w razie niedostarczenia opinii na ostateczne wezwanie, organ może odwołać rzeczoznawcę majątkowego z funkcji biegłego w danym postępowaniu administracyjnym bez wynagrodzenia za czynności biegłego.

 

§ 24.

Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy jest zobowiązany do składania wyjaśnień odnośnie zarzutów złożonych przez strony postępowania o ustalenie odszkodowania w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 25.

W przypadku uchylenia decyzji odszkodowawczej przez organ II instancji bądź właściwy Sąd z uwagi na konieczność uzupełnienia sporządzonego w sprawie operatu szacunkowego, biegły dokona poprawy wyceny w oparciu o wytyczne wskazane przez wyżej wymienione organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wraz z wytycznymi.

 

§ 26.

W przypadku negatywnej oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, dokonanej na wniosek organu lub strony postępowania, biegły sporządzi nowy operat szacunkowy według wskazań w opinii, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

§ 27.

Na wniosek organu prowadzącego postępowanie biegły jest zobowiązany w ramach otrzymanego wcześniej wynagrodzenia, do potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia - art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

 

Załącznik nr 2 do Procedury

Cennik Starostwa Powiatowego w Olsztynie ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego, rzeczoznawcy majątkowego

Lp.

Opis przedmiotu wyceny

cena za działkę (netto)

1

nieruchomość niezabudowana (bez składników roślinnych lub budowlanych) 

550,00 zł

2

nieruchomość niezabudowana (ze składnikami roślinnymi lub budowlanymi)  550,00 zł

3

nakłady znajdujące się na ogródkach działkowych

300,00 zł

4

oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość (w przypadku jego wpływu na wartość wycenianej nieruchomości) 

dodatkowo 100,00 zł

5

nieruchomość zabudowana (nieruchomość w skład której wchodzi przynajmniej jedna działka zabudowana budynkiem lub budynkiem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozostałe nieruchomości są nieruchomościami niezabudowanymi)

800,00 zł

6 nieruchomość lokalowa 550,00 zł
7 ustalenie wysokości szkód oraz utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości, w skutek wybudowania urządzeń
800,00 zł
8 ustalenie wartości szkód powstałych na skutek czasowego zajęcia nieruchomości 500,00 zł
9 wycena nieruchomości innych, niestandardowych – nie wymienionych w pkt 1-8 1500,00 zł