Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Informacja publiczna

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna

 

Udostępnianie informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
 1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego pod adresem
  http://bip.powiat-olsztynski.pl
 2. udostępniania na wniosek zainteresowanego,
 3. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),
 4. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów Powiatu, tj. Rady Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.
Ograniczenia dostępu do informacji publicznej
Ograniczenia dostępu do informacji publicznej mogą wynikać z:
 • przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,
 • przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych (np. skarbowej, bankowej, handlowej itp.),
 • z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, a także gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa).
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Załącznik MS Word Załącznik PDF

Termin załatwienia wniosku.
 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa w ust. 1 powiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty
 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Starostwo może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. Dyrektor wydziału udostępniającego informację publiczną powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
 4. Opłatę można uiścić w punkcie kasowym mieszczącym się w siedzibie Starostwa lub na rachunek bankowy.
Informacja dodatkowa
Szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie określa zarządzenie Nr 48 Starosty Olsztyńskiego z dnia 9 września 2016 roku.