Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Petycje

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Petycje

l.p.
Skan petycji
Data złożenia
Imię i Nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
Uwagi
1.
10.12.2018 r.
Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „RAMED” M. Sakowska, A. Kopertowska, R.Szczygielska-Zwierzyńska Spółka Jawna, ul. Pionierów 1, 11-040 Dobre Miasto.
11.12.2018 r. – pismo przekazano do stanowiska pracy do spraw ochrony zdrowia w celu rozpoznania tematu i przygotowania odpowiedzi.
09.01.2019 r. – udzielono odpowiedzi z informacją o istniejącym stanie faktycznym i prawnym oraz o podjętych działaniach.
 
 
 
 
2. petycja 17.04.2019 r. Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Pluski-Rybaki
18.04.2019 r. – Starosta Olsztyński skierował pismo do Zarządu Powiatu w Olsztynie, w celu zapoznania się.
25.04.2019 r. – Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem, następnie zostało ono skierowane do Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w celu rozpoznania sprawy i dokonania szacunkowej oceny wartości inwestycji.
13.05.2019 r. – Powiatowa Służba Drogowa przedłożyła informację na temat zakresu niezbędnych prac oraz kosztów zadania.
14.05.2019 r. – skierowano do obsługi prawnej w celu uzyskania opinii na temat braków formalnych petycji i sposobu jej rozpatrzenia.
11.07.2019 r. – udzielono odpowiedzi w oparciu o ustalenia Powiatowej Służby Drogowej.
 
3. petycja 24.06.2019 Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl
24.06.2019 r. - Starosta Olsztyński skierował petycję do Powiatowej Słuzby Drogowej w Olsztynie w celu sporządzenia opinii
2.09.2019 - Powiatowa Słuzba Drogowa przedłożyła informację na temat usuwania skutków zdarzeń drogowych.
4.09.2019 - Udzielono odpowiedzi w oparciu o ustalenia Powiatowej Słuzby Drogowej.
 
4. petycja 17.07.2019
Stowarzyszenie Ekologiczne
Warto Być
ul. Bogusławskiego 2c
11-300 Biskupiec
17.07.2019 r. – Starosta Olsztyński skierował petycję do Wydziału Gospodarowania Środowiskiem w celu przygotowania odpowiedzi oraz do obsługi
prawnej w celu sporządzenia opinii.
6.09.2019 r. – udzielono odpowiedzi w oparciu o wyjaśnienia Wydziału.
 
5. petycja 01.08.2019 Konrad Cezary Łakomy, radca prawny
1.08.2019 r. – wpływ petycji na skrzynkę e-mailową Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Przekazanie petycji do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie oraz obsługi prawnej w celu przygotowania opinii,
19.09.2019 r. – Przewodniczący Rady Powiatu skierował petycji do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
17.09.2019 r. i 25.09.2019 r. – posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na których rozpatrywano petycję.
27.09.2019 r. – Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
7.10.2019 r. – wysłano uchwałę, której treść stanowi odpowiedź na petycję.