Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Barbara Guga
tel. (89) 521 05 36
fax (89) 521 05 38
e-mail: ok@powiat-olsztynski.pl
pok. 104


Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej należy realizacja zadań:

 

w zakresie kultury, sportu, stowarzyszeń, kształcenia specjalnego i resocjalizacji:

 1. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych klubów sportowych i związków sportowych,
 2. wydawanie zaświadczeń stowarzyszeniom sportowym zgodnie z prowadzoną ewidencją Starosty Olsztyńskiego,
 3. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wpisów do ewidencji Starosty Olsztyńskiego zakładanych szkół i placówek niepublicznych, w tym wydawanie zaświadczeń,
 4. kierowanie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, w tym zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego,
 5. kierowanie dzieci i młodzieży na podstawie postanowienia sądu do placówek resocjalizacyjnych,
 6. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem godzin nauczania indywidualnego,
 7. prowadzenie rejestru stowarzyszeń i ich kół na terenie Powiatu Olsztyńskiego,
 8. prowadzenie spraw fundacji działających na ternie Powiatu Olsztyńskiego, w tym wykonywanie uprawnień wynikających z art. 12-15 ustawy o fundacjach,
 9. prowadzenie spraw stowarzyszeń zwykłych,
 10. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kosztów żywienia w szkołach i placówkach,
 11. prowadzanie spraw wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami, w tym stowarzyszeniami pożytku publicznego, kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych oraz związków sportowych,
 12. aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Olsztyńskiego,
 13. przygotowanie decyzji administracyjnej o odmowie wpisu do ewidencji Starosty Olsztyńskiego szkoły lub placówki niepublicznej,
 14. przygotowanie decyzji administracyjnej o nadaniu i cofnięciu szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 15. prowadzenie spraw z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach publicznych powiatu olsztyńskiego,
 16. prowadzenie procedury likwidacyjnej stowarzyszeń uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 17. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 18. prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej,
 19. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu,
 20. prowadzenie spraw w zakresie organizowania i prowadzenia powiatowych instytucji kultury,
 21. prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym Społeczny Opiekun Zabytków,
 22. prowadzenie listy Starosty Olsztyńskiego- Społecznych Opiekunów Zabytków,
 23. umieszczanie na zabytkach odpowiednich znaków lub napisów,
 24. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
 25. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej gminom na realizację zadań o charakterze ponadlokalnym,
 26. prowadzenie spraw w zakresie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,
 27. prowadzenie spraw w zakresie organizacji imprez w zakresie realizowanych zadań o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
 28. prowadzenie spraw związanych z Powiatową Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną,
 29. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli,
 30. prowadzenie spraw w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 31. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach,
 32. realizacja zakupów w zakresie działania Wydziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 33. prowadzenie spraw Rady Sportu,
 34. prowadzenie spraw w zakresie promocji szkół i placówek,
 35. realizacja zawieranych przez Powiat Olsztyński porozumień w zakresie zadań wydziału,
 36. przygotowanie projektów umów określających warunki korzystania przez szkoły z pomieszczeń, które nie są własnością Powiatu Olsztyńskiego,
 37. prowadzenie spraw związanych z Wieloletnim i Rocznym Programem Współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi,
 38. realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie spraw związanych z przygotowaniem procedury wyłonienia organizacji pozarządowej, przygotowania umowy oraz kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Stanowiska pracy ds. kultury, sportu, stowarzyszeń, kształcenia specjalnego i resocjalizacji
tel. (89) 523 28 80
pok. 105


w zakresie szkół publicznych i niepublicznych, spraw osobowych dyrektorów szkół, awansu zawodowego, sprawozdawczości i projektów unijnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie ustalania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Powiecie Olsztyńskim, w tym ustalanie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz opracowanie sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 2. obsługa programu „Zbiorczy arkusz organizacyjny”, w tym opracowanie analiz i porównań,
 3. prowadzenie spraw dotyczących zasad udzielania dotacji i ustalania jej wysokości dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach publicznych, niepublicznych szkół i placówek, publicznych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż powiat, a także niepublicznych ośrodków działających na terenie Powiatu umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i ich rozliczanie,
 4. prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań oświatowych oraz sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów,
 5. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem bazy danych systemu informacji oświatowej,
 6. prowadzenie kontroli danych wprowadzanych przez szkoły i placówki oświatowe do „Systemu Informacji Oświatowej” wg wewnętrznej procedury kontroli,
 7. prowadzenia spraw związanych z opracowaniem planów sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz szkół i placówek specjalnych na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym zmiany wynikające z przepisów oświatowych,
 8. sporządzanie analiz wynikających z zadań oświatowych związanych z demografią, naborem uczniów do klas I szkół ponadgimnazjalnych powiatu, subwencją oświatową oraz kosztami kształcenia,
 9. ustalanie wysokości subwencji oświatowej należnej Powiatowej Olsztyńskiemu dla szkół i placówek na dany rok budżetowy,
 10. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, likwidacją, przekazywaniem szkół i placówek oświatowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z wnioskami o środki z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 12. ustalanie miesięcznej wysokości dotacji w oparciu o liczbę uczniów dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach publicznych i placówek niepublicznych,
 13. ustalanie dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym na każdego słuchacza kursu kwalifikacyjnego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 14. kontrola zgodności danych przekazywanych przez szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach publicznych, publiczne prowadzone przez osoby inne niż powiat oraz szkoły i placówki niepubliczne,
 15. prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
 16. weryfikacja zadań edukacyjnych (dane subwencyjne) Powiatu Olsztyńskiego przekazanych do zatwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 17. opracowanie projektu wolnych miejsc do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Olsztyński zawierającego liczbę uczniów i liczbę oddziałów na kolejny rok szkolny,
 18. prowadzenie spraw dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 19. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie aktu założycielskiego szkoły i nadanie pierwszego statutu,
 20. wykonywanie zadań wynikających z zakresu dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej wprowadzonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.),
 21. nadzór nad wdrożeniem przez szkoły i placówki oświatowe zmian w zakresie ,,Systemu Informacji Oświatowej’’,
 22. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, w tym ich aneksów i zmian,
 23. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 24. kompletowanie, prowadzenie i prawidłowe przechowywanie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 25. przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół i placówek nie feryjnych oraz nadzór nad wykorzystaniem urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, dla poratowania zdrowia, okolicznościowych) dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 26. załatwianie spraw emerytalno – rentowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 27. nadzór nad właściwym opracowaniem i wdrażaniem regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 28. opracowanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania oraz uzgadnianie regulaminu z nauczycielskimi związkami zawodowymi,
 29. określanie zasad rozliczania czasu pracy nauczycielom o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 30. określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
 31. prowadzenie spraw związanych z wnioskami o przyznanie odznaczeń dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych,
 32. prowadzenie spraw związanych z wnioskami o środki z rezerwy MEN,
 33. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli zatrudnionych szkołach i placówkach na terenie powiatu,
 34. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły lub placówki,
 35. prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie pracowników i uczniów,
 36. prowadzenie spraw związanych z potrzebami remontowymi szkół i placówek,
 37. współpraca z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych,
 38. przygotowanie informacji o laureatach olimpiad przedmiotowych, konkursów, w tym informacji o laureatach konkursów muzycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkoły artystycznej i placówek oświatowych,
 39. opracowanie projektów wniosków na Zarząd Powiatu o przyznanie dyrektorowi (nauczycielowi) nagrody Starosty,
 40. ustalanie projektu wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, w tym części zmiennej dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 41. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
 42. przygotowanie projektu uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, powierzenia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora nauczycielowi tej szkoły lub placówki oświatowej,
 43. nadzór nad wdrażaniem i realizacja przez szkoły kształcące w zawodach zmian wynikających z przepisów oświatowych,
 44. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przy szkołach kształcenia w formie kursów kwalifikacyjnych w zakresie zdobywania kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie,
 45. uzgadnianie zawodów kształcenia proponowanych przez dyrektorów szkół,
 46. analiza rozliczeń godzin nauczycieli w szkołach dla dorosłych,
 47. przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki,
 48. prowadzenie spraw nauczycieli w zakresie zadań organu prowadzącego,
 49. prowadzenie spraw wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach i placówkach,
 50. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów uczniom i studentom z UE, budżetu państwa i budżetu Powiatu oraz sporządzaniem sprawozdań i informacji,
 51. prowadzenie bazy danych uczniów i studentów w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE,
 52. prowadzenie spraw związanych z obsługą szkół i placówek w zakresie wniosku o pozabudżetowe środki finansowe,
 53. prowadzenie dokumentacji realizowanych przez Powiat Olsztyński projektów oświatowych w zakresie edukacji i ich archiwizacja,
 54. monitorowanie realizowanych przez szkoły i placówki projektów współfinansowanych ze środków UE,
 55. planowanie dochodów powiatu związanych z wdrażaniem projektów w podziale na szkoły i placówki oświatowe, w tym projektów systemowych,
 56. koordynacja programów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty,
 57. prowadzenie nadzoru i kontroli danych wprowadzanych przez szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) do „Systemu Informacji Oświatowej”,
 58. prowadzenie spraw wynikających z realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży,
 59. prowadzenie spraw przekazania szkoły samorządowej osobie fizycznej lub osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego,
 60. prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia i sztandaru szkole lub placówce,
 61. sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki Powiatu Olsztyńskiego,
 62. opiniowanie powierzania lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki wicedyrektora lub innej osoby zajmującej stanowisko kierownicze,
 63. weryfikacja struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie ustalania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Powiatu Olsztyńskiego.

 

Stanowiska pracy ds. szkół publicznych i niepublicznych, spraw osobowych dyrektorów szkół, awansu zawodowego, sprawozdawczości i projektów unijnych:
tel. (89) 521 05 37, (89) 521 05 38
pok. 101, 103.