Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor
Zbigniew Załuski
tel. (89) 522 24 20
zk@powiat-olsztynski.pl

W sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń wszelkie informacje należy przekazywać
do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, ul. Augustowska 44

tel. 998
tel./fax. (89) 522 24 11
tel. 603 777 858

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie
tel. (89) 522-24-20, 522-24-12, 522-24-13 w godzinach pracy Starostwa

tel. 660 411 509 po godzinach pracy Starostwa

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy realizacja następujących zadań:

 1. współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami w ramach zwierzchnictwa ogólnego,
 2. opiniowanie projektu budżetu w działach obrona narodowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 3. koordynowanie zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 4. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony przed powodzią,
 5. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 6. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 7. organizacja systemu łączności na potrzeby Starosty w sytuacjach kryzysowych,
 8. organizowanie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego ościennych powiatów,
 9. koordynowanie działań antykryzysowych po zaistnieniu zdarzeń kryzysowych na obszarze powiatu,
 10. współpraca ze służbami, strażami, pogotowiem ratunkowym i szpitalami w celu przygotowania odpowiednich procedur działania po zaistnieniu sytuacji kryzysowych,
 11. obsługa administracyjno-biurowa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
 12. sprawowanie nadzoru nad sprawami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 13. sprawowanie nadzoru nad szkoleniami z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 14. nadzór nad opracowaniem gminnych planów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 15. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i aktualizowaniem instrukcji przeciwpożarowej oraz szkoleniem pracowników w tym zakresie,
 16. kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przez gminy,
 17. kierowanie i koordynowanie przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,
 18. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu obrony cywilnej,
 19. organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
 20. uczestniczenie w procesie zabezpieczenia ewakuacji,
 21. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 22. koordynowanie przygotowania warunków wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez teren powiatu (HNS),
 23. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania starostwa na stanowiskach kierowania,
 24. opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne państwa,
 25. opracowanie i aktualizowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie powiatu w przypadku zdarzenia radiacyjnego,
 26. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie systemu stałych dyżurów w powiecie,
 27. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej oraz zabezpieczenie odpowiednich sił i środków do jej sprawnego przeprowadzenia,
 28. opracowanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego starostwa na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 29. koordynowanie oraz organizowanie współpracy i współdziałania z urzędami gmin w zakresie realizacji wspólnych zadań obronnych,
 30. reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny radnych i pracowników starostwa,
 31. podejmowanie działań lub przekazywanie informacji kompetentnym organom w przypadku uzyskania wiadomości o znalezieniu porzuconego statku powietrznego lub jego szczątków, realizacja współdziałania w razie zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego,
 32. współudział w popularyzacji idei doskonalenia umiejętności skutecznego ratowania zdrowia i życia w sytuacjach nagłego zagrożenia,
 33. przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń kadry kierowniczej i pracowników starostwa oraz pracowników urzędów gmin i innych powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu kompetencji wydziału,
 34. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu na podstawie sprawozdań i informacji uzyskanych od Komendanta Policji – dotyczących istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 35. przygotowywanie projektów wystąpień Starosty do właściwego Komendanta Policji dotyczących przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 36. przygotowywanie rozstrzygnięć wynikających z konieczności ograniczania obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika, nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 37. współdziałanie z placówkami PCK, WOPR i innych instytucji w zakresie niesienia pomocy i ratunku,
 38. obsługa administracyjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku, kontrola realizacji zadań obronnych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych Wydział wykonuje następujące zadania:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Kancelaria Tajna,
 2. zapewnienie ochrony stanowiska teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na dwa trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.