Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE/NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwana dalej „ustawą”.

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.  

 

3. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie pomieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Olsztyński.

 

5. Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

 1. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

6. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

7.  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

9. Zgłoszeń na wizyty, z uwzględnieniem osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu
500-028-046 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

10. Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 11.

 

11. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe).

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym  miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Olsztyńskiemu, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, Stanowisko Pracy do Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych lub elektronicznej na adres organizacyjny@powiat-olsztynski.pl, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Olsztyńskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną  oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

12. Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, która składa się z części A i części B.

Dokumentowanie części A karty pomocy polega na wypełnieniu przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie formularza tej części karty pomocy dostępnego w systemie teleinformatycznym. Pozycje zawierające  informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1, w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

Część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Wydział Organizacyjny lub pod numerem telefonu: 500-028-046. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

 

13. Zgodnie z art. 28a ustawy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 ustawy nie stosuje się.

 

ZAPISY NA WIZYTY POD NUMEREM TELEFONU 500-028-046 W DNI ROBOCZE W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem dyżurów:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA

GMINA BARCZEWO

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Barczewie

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE
Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

godz. 9.00–13.00

 

GMINA BISKUPIEC

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU
SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów (poniedziałek, wtorek) oraz radców prawnych (środa, czwartek, piątek).

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

godz. 9.00–13.00

dyżur ze specjalizacją mediacyjną

godz. 11.00–15.00

godz. 9.00–13.00

 

GMINA DOBRE MIASTO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 3, pokój Nr 3 (I piętro)

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych (poniedziałek, wtorek) oraz adwokatów (środa, czwartek, piątek).

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

dyżur ze specjalizacją mediacyjną

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

godz. 9.00–13.00

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA

GMINA OLSZTYNEK

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU
Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez organizację pozarządową:
Instytut Praw Obywatelskich

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 8.30–12.30

godz. 12.30–16.30

godz. 12.30–16.30

godz. 12.30–16.30

godz. 8.30–12.30

 

GMINA STAWIGUDA

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stawigudzie, ul. Olsztyńska 3, pokój Nr 1

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Patria Nostra

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 13.00–17.00

godz. 8.00–12.00

godz. 8.00–12.00

godz. 8.00–12.00

godz. 8.00–12.00

 

Informujemy o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych, utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zapisy za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy

Lista dyżurów specjalistycznych na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne 

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Szczegółowe informacje w załączniku "Informator - język ukraiński" oraz na stronie https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63

Dodatkowe informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim znajdują się w załącznikach oraz na stronach internetowych:

https://np.ms.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej
 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.