Wersja obowiązująca z dnia

Rada Powiatu

Rada Powiatu

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych.Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Starostwa Powiatowego. Do zadań Biura Rady należy m.in. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji, przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji, protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji, prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych, jak również udzielanie pomocy radnym w wypełnieniu obowiązków radnego oraz obsługa posiedzeń komisji Rady, oraz Rady Powiatu.
Do kompetencji Rady Powiatu należy:
 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwołanie Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
 • absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  • zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy
  • niż trzy lata, jeśli przepisy ustaw lub przepisy wydane na ich podstawie nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  • podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
 
Zobacz także: