Wersja obowiązująca z dnia

Transmisje z obrad Rady Powiatu

Kliknij w poniższy link żeby oglądać transmisję na żywo:
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Powiatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO,

 

informujemy, że:

 

  1. administratorem Pana/Pani danych Osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl);
  2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl);
  3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzamy w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej - poprzez transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Powiatu w Olsztynie;
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz każde inne osoby, ponieważ nagranie z obrad Rady Powiatu stanowi informację publiczną i jest udostępniane w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego oraz w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter;
  5. administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
  7. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku i głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania;
  8. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku i głosu) jest wymogiem ustawowym, w przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celu określonego w pkt. 3;
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.