Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku

WYNIKI KONTROLI
Najwyższej Izby Kontroli
 
w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku
 
      Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 z późn. zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę, którą objęto powiązania budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 18 stycznia 2012 roku do dnia 29 marca 2012 roku.
Wyniki kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 marca 2012 roku
W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: LOL -4101-04-03/2012, P/12/001 z dnia 6 kwietnia 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu w badanym okresie.
Podstawą pozytywnej oceny było prawidłowe wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, terminowe odprowadzanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań oraz prawidłowe wykorzystanie środków przeznaczonych na finansowanie projektów z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (RPO WiM).

     Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2012.