Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”

WYNIKI KONTROLI
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM
 
z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”

Na podstawie:
  1. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.),
  2. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.),
  3. art. 26 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
  4. umowy nr UDA-RPWM.06.02.01-28-031/10-00 z dnia 30.12.2010 r. wraz z aneksami
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM w dniach 29 maja 2012 roku, 5 czerwca 2012 roku przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”, którego beneficjentem był Powiat Olsztyński.

           Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działania 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” i Poddziałania 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
           Celem kontroli była realizacja umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
           Ustalenia stanu faktycznego zawarte w informacji pokontrolnej z dnia 18 lipca 2012 roku potwierdzają zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie projektu.
           Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.4.2012.