Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 
w przedmiocie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie

         Na podstawie:
1) art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
2) art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
3) art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
4) § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)
         Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę, którą objęto wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie w latach 2010 – 2012.
         Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 października 2012 roku.
         W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: ZK-IV.431.26.2.2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w zbadanym zakresie.
         Podstawą pozytywnej oceny była właściwa realizacja zadań podlegających kontroli.
         Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.10.2012.