Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w przedmiocie zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Na podstawie:
  1. art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
  2. art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
  3. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
  4. art. 103a ust. 3 ustawy z dnia lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę, w przedmiocie zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Kontrolą objęto 2011 rok.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 30 października 2012 roku.
         W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR-XI.431.6.2012 z dnia 29 stycznia 2013 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w zbadanym zakresie.
         Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.9.2012.