Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-003/10 pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE”

WYNIKI KONTROLI
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-003/10 pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE”

Na podstawie:
 1. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.),
 2. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.),
 3. art. 27 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
 4. umowy UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10 z dnia 26.08.2010 r., wraz z aneksami
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-003/10 pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE”, którego beneficjentem był Powiat Olsztyński.
       Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działania 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałania 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
       Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10 z dnia 26.08.2010 r. wraz z aneksami:
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-01 z dnia 19.04.2011 r.,
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-02 z dnia 02.08.2011 r.,
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-03 z dnia 03.02.2012 r.,
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-04 z dnia 17.07.2012 r.,
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-05 z dnia 19.06.2013 r.,
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-06 z dnia 24.09.2013 r.,
 • UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-07 z dnia 22.11.2013 r.
       Ustalenia stanu faktycznego zawarte w informacji pokontrolnej z dnia 14 maja 2014 roku potwierdzają zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie projektu.
       Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.2.2014.