Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012
 
            Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) oraz art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012 w zakresie prawidłowości wydawania przez Starostę Olsztyńskiego decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych, realizowanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lutego 2013 roku do dnia 7 marca 2016 roku.
            Kontrolę przeprowadzono w terminie od 7 do 8 marca 2016 roku.
            W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR-XI.431.1.2016 z dnia 19 maja 2016 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w badanym zakresie.
        Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy:
Or-I.1710.4.2016.