Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki audytu zewnętrznego projektu nr UDA-RPWM.02.02-28-018/09-00 pn. „Kopernik Warmiakiem – promocja województwa warmińsko-mazurskiego oraz oferty turystycznej w oparciu o wizerunek Mikołaja Kopernika”

WYNIKI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
projektu nr UDA-RPWM.02.02-28-018/09-00
pn. „Kopernik Warmiakiem – promocja województwa warmińsko-mazurskiego oraz oferty turystycznej w oparciu o wizerunek Mikołaja Kopernika”
 
           
            Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, z siedzibą 19-400 Olecko, ul. Składowa 10 przeprowadziło w Starostwie Powiatowym w Olsztynie audyt zewnętrzny w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu nr UDA-RPWM.02.02-28-018/09-00 pn. „Kopernik Warmiakiem – promocja województwa warmińsko-mazurskiego oraz oferty turystycznej w oparciu o wizerunek Mikołaja Kopernika” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPWM.02.02-28-018/09-00, którego Beneficjentem był Powiat Olsztyński. Audyt był przeprowadzony w dniu 5 września 2016 roku.
            Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działania 2.2 – „Promocja Województwa i jego oferty turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
            Ustalenia stanu faktycznego zawarte w opinii i raporcie z dnia 8 września 2016 roku potwierdzają, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a realizacja projektu przebiegła zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz że została zachowana trwałość projektu.
      Zgromadzona dokumentacja dotycząca audytu przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.6.2016.