Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 
            Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.)       i art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) i w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Okres objęty kontrolą: lata 2014 – 2016..
            Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 listopada 2016 roku.
            W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: ZK-IV.431.18.2016 z dnia 27 stycznia 2017 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski pozytywnie ocenił działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w badanym zakresie.
            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.10.2016.