Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Olsztynie

WYNIKI KONTROLI
Archiwum Państwowego w Olsztynie
w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Olsztynie
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506) Archiwum Państwowe w Olsztynie przeprowadziło kontrolę Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
            Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2016 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli znak: I.421.69.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz wystąpienie pokontrolne znak: I.421.69.2016 z dnia 9 stycznia 2017 roku
            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym – znak sprawy: Or-I.1710.11.2016.