Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej.

WYNIKI KONTROLI
Najwyższej Izby Kontroli

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
 
            Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 z późn. zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę, której tematem była rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej.
 
            Zakres przedmiotowy kontroli:
  1. ustalanie warunków rekultywacji gruntów objętych eksploatacją kopalin,
  2. prowadzenie kontroli prawidłowości rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych,
  3. egzekwowanie obowiązków związanych z rekultywacją gruntów po eksploatacji kopalin.
           
Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku. Okres objęty kontrolą – lata 2013-2018 (do dnia zakończenia kontroli).
Ustalenia stanu faktycznego zostały zawarte w przedstawionym Staroście  Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: LOL.410.005.04.2018, P/18/088 z dnia 6 lipca 2018 roku.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2018.