Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie

WYNIKI KONTROLI
Archiwum Państwowego w Olsztynie

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2, art. 21a-d  oraz art. 28 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.) Archiwum Państwowe w Olsztynie przeprowadziło kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Przedmiotem kontroli był stan realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 listopada 2018 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli – znak: I.421.103.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2018.