Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

WYNIKI KONTROLI PROBLEMOWEJ
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę problemową realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r,, poz. 294) w zakresie dot. upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 – 17 kwietnia 2019 roku.
W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: FK-IV.431.11.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił działalność Starosty Olsztyńskiego w badanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.2.2019.