Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Olsztynie

WYNIKI KONTROLI
Archiwum Państwowego w Olsztynie

w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Olsztynie
 
            Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) Archiwum Państwowe w Olsztynie przeprowadziło kontrolę w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
            Przedmiotem kontroli był stan realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego.
            Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 sierpnia 2019 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
            Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli – znak: I.421.41.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku oraz wystąpienie pokontrolne – znak: I.421.41.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.
            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2019.