Wersja obowiązująca z dnia

Wynik kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

WYNIKI KONTROLI PROBLEMOWEJ
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w zakresie wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 2 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził kontrolę problemową w zakresie wykonywania zadań obronnych  w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
           
Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 września 2019 roku.
W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu protokole kontroli znak: ZK-III.431.20.2019 z dnia 4 października 2019 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski pozytywnie ocenił działalność Starosty Olsztyńskiego w badanym zakresie.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.4.2019.