Wersja obowiązująca z dnia

Wynik audytu zewnetrznego projektu pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego”

WYNIKI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
projektu pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego”
 
Firma MaxFinanse Sp. z o.o., z siedzibą 19-400 Olecko, ul. Składowa 10 przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie audyt zewnętrzny w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPWM.01.03-28-034/10-00, którego Beneficjentem był Powiat Olsztyński. Audyt został przeprowadzony w dniu 10 października 2019 roku.
Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Ustalenia stanu faktycznego zawarte w opinii i raporcie z dnia 21 października 2019 roku potwierdzają, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a realizacja projektu przebiegła zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca audytu przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.6.2019.