Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

WYNIKI KONTROLI PROBLEMOWEJ

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464), w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.) oraz przepisami rozdziału 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 208 r., poz. 1474 z późn. zm. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

           

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23 września – 18 października 2019 roku.

W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR-VIII.431.5.2019 z dnia 7 stycznia 2020 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski działalność jednostki kontrolowanej ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.5.2019.