Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

WYNIKI KONTROLI PROBLEMOWEJ

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 

                                   w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego                                    

 

            Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464), z art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) i w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę problemową w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Okres objęty kontrolą: lata 2017 – 2020.

           

            Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 stycznia 2020 roku.W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: ZK-I.431.5.4.2019 z dnia 3 marca 2020 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski pozytywnie ocenił działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2020.