Wersja archiwalna z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia dz nr 12 w obr. Bartąg, gm. Stawiguda

GN-III.6852.17.2019

Olsztyn, 19 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 113 ust. 7, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu z dniem 19 marca 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,2256 ha, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00020181/1, poprzez udzielenie inwestorowi - ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą   w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Grzegorz Parfinowicz reprezentujący firmę ENERGA INVEST Sp. z o. o., zezwolenia na wykonanie robót polegających na remoncie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV z wymianą słupów nN 0,4 kV na przedmiotowej nieruchomości. W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania orzeczenia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w celu oceny dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu oraz wnieść swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie (Plac Bema 5, pokój nr 113) i są dostępne w godzinach 700-1500 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Mając na uwadze zapisy art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję, iż z dokumentacji zgromadzonej w sprawie nie wynika, że planowane prace można zakwalifikować do kategorii remontu czy konserwacji, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy. Zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego wyklucza remont i stanowi o istocie przebudowy.

W związku z powyższym wzywa się wnioskodawcę do przedłożenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz wskazania czy remontem zostanie objęta cała linia elektroenergetyczna 0,4 kV w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda.

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na okres od 19 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.