Schemat procedury kontroli

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia

Schemat procedury kontroli

Uprawnienia nadzorcze Starosty Olsztyńskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprawnienia nadzorcze Starosty Olsztyńskiego
Działalność regulowana
Działalność podlegająca zezwoleniom
Stacje kontroli pojazdów zgodnie z  art. 83 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 z późn. zm.).
Ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ).
Transport drogowy (zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje, zaświadczenia, zezwolenie na regularny i specjalny przewóz osób) zgodnie z art. 84 i 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).   
Kontrola kompleksowa co najmniej raz w roku.
Kontrola kompleksowa przeprowadzana co najmniej raz w roku oraz problemowa lub doraźna. (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców).
Kontrola kompleksowa przeprowadzana  co najmniej raz na 5 lat (art. 84 ustawy) lub doraźna (dobra reputacja – art. 7d ust. 3 lub przewóz regularny osób i regularny specjalny - art. 89 ustawy)
W ramach wykonywanego nadzoru starosta:
1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:
a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
W ramach przeprowadzanej kontroli starosta, sprawdza:
1) spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1 ustawy;
2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z:
a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,
b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy,
c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ustawy;
3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.
1. Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów (art. 84 ustawy) .
 
2. Dobra reputacja – art. 7d ust. 3 ustawy:
starosta wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji (dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), jeżeli wobec:
 
1) przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby wyznaczonej do zarządzania transportem, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 
2) przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby wyznaczonej do zarządzania transportem
a) wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
b) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
c) wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub
d) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 
3. Do kontroli dokumentów związanych z przewozem regularnym osób oraz warunków w nich określonych uprawnieni są upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - w odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
Wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
Wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:
a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym,
b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,
c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
 
 
Starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:
1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;
3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
4) naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b ustawy.
2.  Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:
1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24 ustawy;
2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, stwierdzającej niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów, organ ten:
1) wzywa przedsiębiorcę do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie;
2) zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3) cofa licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, lub zezwolenie, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 15 i art. 24 ust. 4-6 ustawy.
 
2. Dobra Reputacja:
- po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przypadku orzeczenia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
starosta wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji,
- po wszczęciu postępowania (dot. decyzji administracyjnych lub mandatów karnych za wykroczenia stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403),
 
starosta weryfikuje sposób i warunki wykonywania transportu drogowego (kontrola przedsiębiorcy).
 

Załączniki