Wersja obowiązująca z dnia

Schemat procedury kontroli

Uprawnienia nadzorcze Starosty Olsztyńskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprawnienia nadzorcze Starosty Olsztyńskiego
Działalność regulowana
Działalność podlegająca zezwoleniom
Stacje kontroli pojazdów zgodnie z  art. 83 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 z późn. zm.).
Ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ).
Transport drogowy (zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje, zaświadczenia, zezwolenie na regularny i specjalny przewóz osób) zgodnie z art. 84 i 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).   
Kontrola kompleksowa co najmniej raz w roku.
Kontrola kompleksowa przeprowadzana co najmniej raz w roku oraz problemowa lub doraźna. (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców).
Kontrola kompleksowa przeprowadzana  co najmniej raz na 5 lat (art. 84 ustawy) lub doraźna (dobra reputacja – art. 7d ust. 3 lub przewóz regularny osób i regularny specjalny - art. 89 ustawy)
W ramach wykonywanego nadzoru starosta:
1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:
a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
W ramach przeprowadzanej kontroli starosta, sprawdza:
1) spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1 ustawy;
2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z:
a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,
b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy,
c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ustawy;
3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.
1. Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów (art. 84 ustawy) .
 
2. Dobra reputacja – art. 7d ust. 3 ustawy:
starosta wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji (dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), jeżeli wobec:
 
1) przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby wyznaczonej do zarządzania transportem, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 
2) przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby wyznaczonej do zarządzania transportem
a) wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
b) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
c) wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub
d) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 
3. Do kontroli dokumentów związanych z przewozem regularnym osób oraz warunków w nich określonych uprawnieni są upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - w odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
Wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
Wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:
a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym,
b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,
c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
 
 
Starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:
1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;
3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
4) naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b ustawy.
2.  Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:
1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24 ustawy;
2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, stwierdzającej niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów, organ ten:
1) wzywa przedsiębiorcę do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie;
2) zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3) cofa licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, lub zezwolenie, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 15 i art. 24 ust. 4-6 ustawy.
 
2. Dobra Reputacja:
- po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przypadku orzeczenia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
starosta wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji,
- po wszczęciu postępowania (dot. decyzji administracyjnych lub mandatów karnych za wykroczenia stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403),
 
starosta weryfikuje sposób i warunki wykonywania transportu drogowego (kontrola przedsiębiorcy).
 

Załączniki