Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie- Punkt przyjęć interesantów w Biskupcu

Na podstawie art. 21 ust. 2, art. 21a-d oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) Archiwum Państwowe w Olsztynie przeprowadziło kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Punkt przyjęć interesantów w Biskupcu.

            Przedmiotem kontroli był stan realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego.

            Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 marca 2020 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

            Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli – znak: I.421.18.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.2.2020.