Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

WYNIKI KONTROLI 
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2011 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie wydawania w roku 2019 oraz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania warunków określonych w wydanych uprawnieniach. 

 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 11 marca do dnia 25 marca 2020 roku.

 

W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: SP.8164.2.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ocenił jednostkę kontrolowaną pozytywnie z niewielkimi uchybieniami.

 

Pozytywnie ocenił działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

 

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2020.