Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytczenie - dz. 232/2 obr. Najdymowo gm. Biskupiec

GN-I.6850.1.2020

 

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie :

 

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów :

Nieruchomość Skarbu Państwa położona w obrębie Najdymowo, gmina Biskupiec, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 232/2 o powierzchni 0,0822 ha, użytek:  „Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”.

2. Numer księgi wieczystej : OL1B/00025462/7.

3. Opis przedmiotu użyczenia:

Nieruchomość w kształcie trójkąta, położona pomiędzy drogami, zagospodarowana jako teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej, z nasadzeniami i ławkami. Stanowi miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Najdymowo.

Działka nr 232/2 położona w obrębie Najdymowo nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec” zatwierdzonym Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2018 r. przedmiotowa działka znajduje się w obszarze o kierunku zagospodarowania określonym jako tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na obszarach wiejskich.

4. Nieruchomość przeznacza się do użyczenia Gminie Biskupiec z przeznaczeniem na tereny przestrzeni publicznej - zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

5. Termin obowiązywania umowy:  Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat.

 

            Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 11 września 2020 roku do dnia 1 października 2020 roku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl i http://bip.powiat-olsztynski.pl, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.