Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze uprawnień do kierowania pojazdami oraz zasad prowadzenia działalności regulowanej

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464), w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze  uprawnień do kierowania pojazdami oraz zasad prowadzenia działalności regulowanej. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

           

            Kontrolę przeprowadzono w dniach: 17 – 18 października 2019 roku.

            W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR-XV.431.11.2019 z dnia 10 stycznia 2020 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski pozytywnie ocenił działalność jednostki kontrolowanej.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.7.2019.