Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - dz. nr 110/1, obr. Łutynowo, gm. Olsztynek

GN-I.6845.12.2019

WYKAZ

 

   Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy:

Lp.

Oznaczenie według ewidencji

gruntów

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

Uwagi

obręb gmina

numer działki

pow. (ha)

użytki

1.

Olsztynek

 

Łutynowo

 

110/1

5,1400

 

Ws

 

OL1O/00139179/1

Nieruchomość gruntowa stanowiąca jezioro, położone w centrum wsi Łutynowo.

Aktualnie działka nr 110/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek ww. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MUR, stanowiącym tereny zabudowy mieszkalno-usługowej i rekreacyjnej, a częściowo na terenach o kierunku rolnym i leśnym.

1 % wartości nieruchomości

tj. 1 935,26 zł

+ 23% VAT rocznie

 (czynsz może ulec zmianie po ustaleniu nowych „Zasad wynajmowania budynków gospodarczych oraz wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa na lata 2023-2025”)

  • - termin obowiązywania
  • umowy – 3 lata

 

 

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 21 grudnia 2020 roku oraz zamieszeniu na stronie internetowej http://bip.powiat-olsztynski.pl/, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.