Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gm. Gietrzwałd

Olsztyn, 18 grudnia 2020 r.

GN-II.6840.3.2020

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Olsztynie

OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,  oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łęguty numerami działek: 30/12, 30/13 i 30/14 o łącznej powierzchni 7,4933 ha, zabudowanej obiektami byłego Ośrodka Wypoczynkowego  w Łęguckim Młynie.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00132376/3. 

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.11.2020 roku.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów:

1) na działce nr 30/12 o powierzchni 3,8656 ha znajdują się niżej wymienione użytki:

 • inne tereny zabudowane „Bi” o powierzchni 0,9897 ha,
 • lasy „LsV” o powierzchni 2,6495 ha i  „LsVI” o powierzchni 0,0386 ha,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych „Lzr-ŁV” o powierzchni 0,1878 ha;

2) na działce nr 30/13 o powierzchni 1,2090 ha znajdują się niżej wymienione użytki:

 • lasy „LsV” o powierzchni 0,0631 ha i  „LsVI” o powierzchni 0,1379 ha,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych „Lzr-ŁV” o powierzchni 1,0080 ha;

3) na działce nr 30/14 o powierzchni 2,4187 ha znajdują się niżej wymienione użytki:

 • inne tereny zabudowane „Bi” o powierzchni 0,0621 ha,
 • lasy „LsV” o powierzchni 2,0372 ha i  „LsVI” o powierzchni 0,0738 ha,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych „Lzr-ŁV” o powierzchni 0,2456 ha.

 

W skład byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie, który obecnie jest ośrodkiem niefunkcjonującym, wchodzą następujące budynki i budowle:

 1. budynek hotelowo-gospodarczy o nazwie „Czajka”  - powierzchnia użytkowa 337,24 m2,
 2. budynek mieszkalny o nazwie „Słowik” - powierzchnia użytkowa  80,29 m2,
 3. budynek hotelowy o nazwie „Orlik” -  powierzchnia użytkowa  597,60 m2,
 4. budynek  willowy o nazwie „Mewa” -  powierzchnia użytkowa  322,41 m2,
 5. budynek gospodarczy (wartownia, bar, biuro) -  powierzchnia użytkowa 80,00 m2,
 6. budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej -  powierzchnia użytkowa 51,00 m2,
 7. budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej -  powierzchnia użytkowa 72,00 m2,
 8. wiata – grzybek oraz wiata z kominkiem,
 9. budka wartownicza przy wjeździe do Ośrodka,
 10. dwa pomosty spacerowe przy brzegu jeziora,
 11. kort tenisowy,
 12. ujęcie wody  - dwie studnie głębinowe,
 13. osadnik na nieczystości - zbiorniki trzykomorowe na ścieki, 
 14. dwa zbiorniki podziemne na paliwo.

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Łęguckim Młynie położony jest na kolonii wsi Łęguty, gmina Gietrzwałd, nad jeziorem Łęguty, około 30 km na zachód od Olsztyna przy drodze wojewódzkiej nr 531 z Łukty do Podlejek, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz w obszarze ptasim Natura 2000 – Dolina Pasłęki i obszarze siedliskowym Natura 2000 – Rzeka Pasłęka. Poza tym częściowo znajduje się na obszarze rezerwatu przyrody – ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny leśne, brzeg jeziora Łęguty oraz w oddali zabudowane grunty wsi Łęguty.

Działki nr 30/12, 30/13 i 30/14 jednym bokiem przylegają do drogi wojewódzkiej a drugim do linii brzegowej jeziora. Granicą działki nr 30/12 jest również rzeka Pasłęka. Teren Ośrodka od strony drogi ogrodzony jest ogrodzeniem stałym z siatki w wys. 1,70 m, na słupkach betonowych z bramą i furtką.

 

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd działki nr 30/12 i 30/13 przewidziane są pod tereny usług turystycznych i sportu a działka nr 30/14 przewidziana jest w częściach pod tereny usług turystycznych i sportu oraz tereny leśne.

 

Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną obejmującą sieci: wodociągową – zasilaną z własnego ujęcia i hydroforni, elektroenergetyczną, kanalizacyjną – szambo, c.o. i c.w. z kotłowni lokalnej.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań ale jest obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 30/11 (obr. Łęguty), zabudowanej Małą Elektrownią Wodną, na czas nieokreślony, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez zabudowaną nieruchomość, oznaczoną numerem działki 30/9 (po podziale działka nr 30/12) oraz prawie korzystania z sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej znajdujących się na obciążanej działce nr 30/9 (po podziale działka nr 30/12) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tych sieci na działce nr 30/11.

           

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony  pięćset tysięcy złotych).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa  Powiatowego w Olsztynie GETIN NOBLE BANK S.A.nr: 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 23 lutego 2021 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

 

Minimalna wartość postąpienia 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu  1 marca 2021 roku o godzinie 1000   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna. 

 

Nabywcy będą mieli możliwość nabycia mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie. Cena mienia ruchomego zostanie określona po uzgodnieniu z nabywcą nieruchomości składników mienia, będących przedmiotem sprzedaży.

 

W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Z uwagi, iż na działkach nr 30/12, 30/13 i 30/14, położonych w obr. Łęguty, gmina Gietrzwałd, zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów znajdują się użytki oznaczone jako las, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463).

 

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się  ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające  ustrój  wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania,  zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Ostateczny termin  wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej  umowy przenoszącej własność.

Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 89/521-05-29.

 

Niniejsze  ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na  okres  od  22.12.2020 r.  do  23.02.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oraz  zamieszczeniu na stronach internetowych:

Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

Załączniki