Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wydawania uprawnień oraz sprawowania nadzoru nad kierującymi, związanych z eliminacją z ruchu drogowego kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

            Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1200) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie wydawania uprawnień oraz sprawowania nadzoru nad kierującymi, związanych z eliminacją z ruchu drogowego kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

 

            Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 28 września 2020 roku do dnia 23 grudnia 2020 roku. Okres objęty kontrolą – lata 2017-2020 (I półrocze) z wykorzystaniem dowodów przed tym okresem, mających związek z przedmiotem kontroli.

            Ustalenia stanu faktycznego zostały zawarte w przedstawionym Staroście  Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: LOL.410.011.02.2020, P/20/030 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.5.2020.