Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Piotr Zabuski
tel. (89) 521 05 28
pok. 216

Główny Specjalista
Magdalena Ulatowska
Tel. (89) 521 05 64
Pok. 221

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i robót remontowo-budowlanych
tel. (89) 523 28 91
pok. 240

Stanowisko ds. nadzoru inwestycji infrastrukturalnych i robót remontowo-budowlanych 
tel. (89) 523 28 91
pok. 240

Stanowisko ds. rozwoju lokalnego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych:
tel. (89) 523 28 74 pok. 218

tel. (89) 521 05 64 pok. 221

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej, wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju turystyki
tel. (89) 523 28 91 pok. 240

tel. (89) 523 28 74, pok. 218

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy realizacja zadań:

 1. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i robót remontowo-budowlanych:
  1. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu:
   • opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych (usługi projektowania i nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robót budowlanych),
   • przedkładanie Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego propozycji zadań inwestycyjnych, z wyszczególnieniem zakresu prac i ich przewidywalnych kosztów oraz sposobu finansowania, 
   • opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i  usługi w zakresie planowanych inwestycji i remontów,
   • szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w zakresie planowanych inwestycji i remontów,
   • opracowywanie kosztorysów w celu określenia wartości inwestycji i remontów,
   • zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
   • przygotowywanie projektów umów o nadzór inwestorski, na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robót budowlanych, na  opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych, projektów architektoniczno-budowlanych, programów prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych zabytków, programów termomodernizacyjnych itd.,
   • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
   • zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
   • bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i  zgodnością z zawartymi umowami,
   • udział w odbiorach robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
   • uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
   • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i  remontowych,
   • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
  2. poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność Powiatu:
   • zlecanie wykonania audytów energetycznych budynków i ich weryfikowanie,
  3. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie projektów zadań inwestycyjnych i  remontowych uwzględniających zalecenia audytora energetycznego,
  4. prowadzenie książek obiektów budowlanych administrowanych przez Starostwo,
  5. zlecanie przeglądów technicznych obiektów administrowanych  przez Starostwo,
  6. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie regulaminu wewnętrznego Starostwa w ramach zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz ich ewidencja,
  7. udział w pracach komisji przetargowej powoływanej do prowadzenia  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  8. uzgodnienia w Zespołach Projektowych dotyczących realizowanych projektów,
  9. optymalizacja kosztów mediów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego.
 2. w zakresie nadzoru inwestycji infrastrukturalnych i robót remontowo-budowlanych:
  1. udział w przygotowaniach dokumentacji techniczno-projektowej, w tym analizowanie poprawności dokumentacji technicznej (programów funkcjonalno-użytkowych, projektów architektoniczno-budowlanych, programów prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych zabytków, programów termomodernizacyjnych), harmonogramów i kosztorysów inwestycyjnych, 
  2. sprawowanie bezpośredniej kontroli prowadzonej inwestycji, szczególnie pod kątem poprawności inwestycji i jakości wykonania prac, 
  3. składanie na bieżąco informacji, ustnych i pisemnych, o wynikach kontroli. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień przedstawianie propozycji działań naprawczych lub propozycji rozwiązań problemowych,
  4. udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz ustaleniu stanu robót zadań inwestycyjnych,
  5. udział w przeglądach technicznych obiektów budowlanych,
  6. udział w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywaniu propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów,
  7. reprezentowanie Zarządu Powiatu na budowie przez sprawowanie nadzoru w  zakresie zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, umową oraz zasadami sztuki budowlanej,
  8. udział w sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub  zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i  przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w  czynnościach odbioru gotowych obiektów,
  9. udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia w zakresie planowanych inwestycji i remontów,
  10. weryfikacja projektów umów związanych z inwestycjami i remontami,
  11. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na  żądanie Zarządu Powiatu, kontrolowanie rozliczeń budowy,
  12. wydawanie poleceń kierownikowi budowy oraz żądania niezbędnych wyjaśnień w  przypadku wątpliwości, co do zgodności robót z umową i projektem budowlanym.
 3. w zakresie rozwoju lokalnego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych:
  1. opracowanie projektów strategii, programów rozwoju i planów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu,
  2. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych Programów rozwoju lokalnego, strategii i raportów oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
  3. koordynacja realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych Powiatu, w tym monitoring i ewaluacja strategii,
  4. monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych, 
  5. wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentach strategicznych Powiatu,
  6. zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych powiatu olsztyńskiego, 
  7. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój Powiatu, w szczególności nadzór nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
  8. inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych,
  9. przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych dla  projektów realizowanych w Wydziale,
  10. koordynacja projektów realizowanych w Starostwie dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
  11. monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Wydział,
  12. monitorowanie i koordynacja rozliczeń oraz ewaluacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat,
  13. prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych tj. Programów UE, Funduszy Rządowych i innych, złożonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu, 
  14. reprezentowanie Zarządu Powiatu przed instytucjami przyznającymi dofinansowania do projektów składanych przez Powiat z programów UE i  programów rządowych w zakresie formalnego rozpatrywania wniosków konkursowych,
  15. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji,
  16. gromadzenie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z  odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych, 
  17. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie oraz Wydziałowi Budżetu i  Finansów informacji o zadaniach i planowanych wydatkach bieżących Wydziału oraz informacji o wydatkach inwestycyjnych,
  18. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie regulaminu wewnętrznego Starostwa w ramach zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz ich ewidencja,
  19. przygotowywanie propozycji przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
  20. pozyskiwanie informacji z poszczególnych wydziałów dotyczących zamówień publicznych planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
  21. udzielanie informacji, wyjaśnień i konsultacji Inicjatorowi zamówienia w związku z  przygotowywaniem wniosku o wszczęcie postępowania,
  22. prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie składanych przez Wydziały wniosków o  wszczęcie postępowania,
  23. sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  24. przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego,
  25. archiwizacja dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
  26. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  27. aa)sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały.
 4. w zakresie współpracy międzynarodowej, wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju turystyki:
  1. współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie wspólnych inwestycji,
  2. poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania współpracy międzynarodowej Powiatu oraz podejmowanych przedsięwzięć przez Powiat ze środków krajowych i zagranicznych,
  3. współpraca przy obsłudze prezentacji gospodarczej Powiatu,
  4. realizacja projektów z partnerami zagranicznymi,
  5. organizacja zagranicznych wyjazdów przedstawicieli powiatu, w tym przygotowywanie i rozliczanie dokumentów związanych z wyjazdami, 
  6. koordynacja współpracy z zagranicznymi partnerami Powiatu Olsztyńskiego,
  7. zabezpieczenie tłumaczeń z języków obcych dla potrzeb jednostek powiatu,
  8. organizacja pobytu przedstawicieli delegacji zagranicznych przyjmowanych przez władze powiatu, 
  9. przygotowanie oraz obsługa prezentacji, wystaw i  targów gospodarczych wspierających przedsiębiorczość z Powiatu Olsztyńskiego,
  10. prowadzenie biura przewodniczącego Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii oraz organizowanie współpracy z samorządem - członkami Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, podejmowanie działań organizacyjnych, na terenie Powiatu, związanych z wytyczeniem i rozwojem gospodarczym w/w szlaku turystycznego,
  11. podejmowanie działań integrujących przedsiębiorczość wokół idei „Szlaku Świętej Warmii” oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami gospodarczymi i  turystycznymi,
  12. realizowanie zleconych zadań wynikających ze współpracy ze Stowarzyszeniami, Organizacjami, których Powiat jest członkiem,
  13. przygotowywanie porozumień o współpracy gospodarczej Powiatu Olsztyńskiego z  innymi regionami oraz instytucjami,
  14. współpraca z podmiotami z branży turystycznej,
  15. prowadzenie zakładki „Turystyka” w domenie internetowej Powiatu Olsztyńskiego,
  16. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie regulaminu  wewnętrznego Starostwa w ramach zadań realizowanych na  stanowisku pracy oraz ich ewidencja.