Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.
Wersja z dnia

Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Piotr Zabuski
tel. (89) 521 05 28
e-mail: irl@powiat-olsztynski.pl
pok. 216

 

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych
tel. (89) 523 28 74
pok. 218

Stanowisko ds. sprawowania nadzoru nad inwestycjami i robotami remontowo-budowlanymi
tel. (89) 521 05 47
pok. 303

Stanowisko ds. rozwoju i zamówień publicznych
tel. (89) 523 28 74, (89) 521 05 64
pok. 218, 221

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy realizacja zadań:

1.    W zakresie inwestycji infrastrukturalnych:
a)    przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie propozycji:
       - realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
       - zmian budżetu;
b)    przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu:
       - opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych (usługi projektowania i nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robót budowlanych),
       - przedkładanie Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego propozycji zadań inwestycyjnych, w formie kart zadań inwestycyjnych, z wyszczególnieniem zakresu prac i ich kosztów oraz sposobu finansowania,
       - przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
       - uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
       - zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
       - zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
       - opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
       - bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
       - przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robot budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
       - uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
       - prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
c)    poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność Powiatu:
       - zlecanie wykonania audytów energetycznych budynków i ich weryfikowanie,
       - przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie projektów zadań inwestycyjnych i remontowych uwzględniających zalecenia audytora energetycznego,
d)    prowadzenie książek obiektów budowlanych;
e)    zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
f)    przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie;
g)    uzgodnienia w Zespołach Projektowych dotyczących realizowanych projektów;
h)    optymalizacja kosztów mediów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego.

2.    W zakresie sprawowania nadzoru nad inwestycjami i robotami remontowo – budowlanymi prowadzonymi przez Powiat, w szczególności:
a)    udział w przygotowaniach dokumentacji technicznej, w tym analizowanie poprawności dokumentacji technicznej, harmonogramów i kosztorysów inwestycyjnych;
b)    sprawowanie bezpośredniej kontroli prowadzonej inwestycji, szczególnie pod kątem poprawności inwestycji i jakości wykonania prac;
c)    składanie na bieżąco informacji, ustnych i pisemnych, o wynikach kontroli. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień przedstawianie propozycji działań naprawczych lub propozycji rozwiązań problemowych;
d)    udział w odbiorach częściowych lub końcowych oraz ustaleniu stanu robót zadań inwestycyjnych;
e)    udział w przeglądach technicznych obiektów budowlanych;
f)    udział w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywaniu propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów.

3.    W zakresie rozwoju i  realizacji zamówień publicznych:
a)    monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych;
b)    wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentach strategicznych Powiatu Olsztyńskiego;
c)    inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych;
d)    przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych;
e)    koordynacja projektów realizowanych w Wydziale dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
f)    koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na rozwój Powiatu, w szczególności nadzór nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych;
g)    współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;
h)    zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych powiatu olsztyńskiego;
i)    monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
j)    nadzorowanie i koordynowanie realizowanych Programów rozwoju lokalnego, strategii i raportów oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
k)    koordynacja realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych Powiatu, w tym monitoring i ewaluacja strategii,
l)    przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie oraz Wydziałowi Budżetu i Finansów informacji o zadaniach i planowanych wydatkach bieżących Wydziału oraz informacji o wydatkach inwestycyjnych,
m)    gromadzenie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
n)    przygotowywanie propozycji przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
o)    pozyskiwanie informacji z poszczególnych wydziałów dotyczących zamówień publicznych planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
p)    udzielanie informacji, wyjaśnień i konsultacji Inicjatorowi zamówienia w związku z przygotowywaniem wniosku o wszczęcie postępowania,
q)    prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie składanych przez Wydziały wniosków o wszczęcie postępowania,
r)    sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
s)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych postępowań realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
t)    sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały.