Wersja obowiązująca z dnia

WYNIKI KONTROLI Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Na podstawie art. 9 ust. 2, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz. 2052) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeprowadził   w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji. Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2018 roku – 31 października 2020 roku.

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  i automatyzacja jego funkcjonowania:

  1. stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,
  2. stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,
  3. stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
  4. stan e-usług dotyczących narad koordynacyjnych,
  5. stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli,
  6. stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych,
  7. stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2019 roku – 31 października 2020 roku.

 Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 6 listopada do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.7210.1.6.2020 z dnia 11 stycznia 2021 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru  Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.6.2020.