Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości - dz. nr 12, obr. Bartąg, gm. Stawiguda.

GN-III.6821.14.2021

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Olsztyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,2256 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00020181/1, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Grzegorz Parfinowicz reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o. o., na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz wymianę stanowisk słupowych nN 0,4 kV, w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także decyzja z dnia 6 sierpnia 2021 r. zezwalająca na niezwłoczne zajęcie części przedmiotowej nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Z treścią wyżej wymienionych decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój nr 113, w godzinach 700-1500 (nr tel. 89 521 05 33).

Od wyżej wymienionych decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 12 sierpnia 2021 r. do 26 sierpnia 2021 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.